Za realizaciju MFCN sistema dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni mobilnoj službi (MS) za MFCN sisteme. Generalni tehnički uslovi korišćenja radio-frekvencija za realizaciju MFCN sistema propisani su odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija, u skladu sa odgovarajućim planovima raspodjele radio-frekvencija za MFCN sisteme.

Tehnički i operativni uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za realizaciju baznih (ili repetitorskih) stanica MFCN sistema (GSM BTS, UMTS Node B, LTE eNode B/ng-eNB, 5G NR gNB) na pojedinačnim lokacijama, odnosno oblastima pokrivanja, utvrđuju se posebnim aktom Agencije, na zahtjev nosioca odobrenja, sa periodom važenja do isteka perioda važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

Podnosilac zahtjeva za utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za realizaciju bazne stanice MFCN sistema na pojedinačnoj lokaciji dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).