Za realizaciju zemaljskih radio-difuznih sistema za potrebe emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa (bilo da se radi o pojedinačnom predajniku ili mreži predajnika) dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi (BS) za FM analigni radio, DTV ili T-DAB. Radio kanali koji se za ove potrebe mogu koristiti u Crnoj Gori i tehnički uslovi korišćenja radio-frekvencija za radio-difuzne sisteme na odgovarajućim lokacijama, odnosno zonama pokrivanja propisani su odgovarajućim planovima raspodjele radio-frekvencija za TV i radio.

Tehničke karakteristike FM radio stanica u opsegu 87,5-108 MHz u cilju omogućavanja rada bez pojave štetne interferencije propisane su Pravilnikom o tehničko-eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za frekvencijski modulisane emisije.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odorernja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju radio-difuznog sistema za potrebe emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa (bilo da se radi o pojedinačnom predajniku ili mreži predajnika), potrebno je pribaviti odgovarajuće odobrenje za emitovanje programa izdato od strane regulatornog organa nadležnog za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga, u skladu sa regulativom kojom se uređuje ta oblast.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju radio-difuznog sistema izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja do isteka važenja odgovarajućeg odobrenja za emitovanje radijskih i/ili televizijskih programa izdatog od strane regulatornog organa nadležnog za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju radio-difuznog sistema (bilo da se radi o pojedinačnom predajniku ili mreži predajnika) dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija.