Međunarodna koordinacija radio-frekvencija, kao jedan od mehanizama upravljanja radio-frekvencijskim spektrom, bilo na bilateralnom, multilateralnom ili regionalnom nivou, temelji se na odgovarajućim dokumentima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i Konferencije evropskih administracija za poštu i telekomunikacije (CEPT). Članom 11 tačka 8 Zakona o elektronskim komunikacijama propisana je nadležnost Agencije da vrši koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa organima i/ili organizacijama drugih država. Koordinacija radio-frekvencija se vrši u slučaju kada je u cilju obezbjeđivanja zone servisa radio predajnika na teritoriji jedne države, nemoguće izbjeći prisustvo radio signala na teritoriji druge (susjedne) države ili više njih, a sve u cilju obezbjeđivanja jednakih prava na pristup RF spektru kao ograničenom prirodnom resursu. Kako radio signali koji potiču od predajnika lociranih na teritoriji jedne države ne bi uzrokovali štetne smetnje radiokomunikacionim sistemima druge države, između nadležnih administracija se mora vršiti koordinacija korišćenja radio-frekvencija.

Međunarodna koordinacija radio-frekvencija sa administracijama susjednih država se tipično sprovodi za potrebe međunarodnih fiksnih veza tipa tačka-tačka, fiksnih/mobilnih komunikacionih mreža, sistema zemaljske radio-difuzije (TV i radio) i sistema satelitskih komunikacija.

Koordinacija radio-fekvencija za potrebe fiksnih/mobilnih komunikacionih mreža se formalizuje potpisivanjem odgovarajućim bilateralnih ili multilateralnih koordinacionih sporazuma. Agencija je do sada potpisala sljedeće sporazume o koordinaciji radio-frekvencija za mobilne mreže:

 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Srbije i Crne Gore o graničnoj koordinaciji IMT/UMTS sistema u GSM opsezima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz, Srbija 2011. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Srbije i Crne Gore o graničnoj koordinaciji IMT/UMTS sistema u frekvencijskim opsezima 1900-1980/2010-2025/2110-2170 MHz, Srbija 2011. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Crne Gore i Republike Kosovo o graničnoj koordinaciji GSM/DCS1800 sistema u frekvencijskim opsezima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz, Crna Gora 2013. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Crne Gore i Republike Albanije o graničnoj koordinaciji GSM/DCS1800 sistema u frekvencijskim opsezima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz, Crna Gora 2014. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnoj koordinaciji GSM sistema u frekvencijskim opsezima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz, Crna Gora 2015. godine.
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije o graničnoj koordinaciji MFCN mreža u frekvencijskim opsezima 791-821 MHz i 832 - 862 MHz, Crna Gora 2019. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije o graničnoj koordinaciji MFCN mreža u frekvencijskim opsezima 880-915 MHz i925 - 960 MHz, Crna Gora 2019. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije o graničnoj koordinaciji MFCN mreža u frekvencijskim opsezima 1710 - 1785 MHz i 1805 - 1880 MHz, Crna Gora 2019. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije o graničnoj koordinaciji MFCN mreža u frekvencijskim opsezima 1920 - 1980 MHz i 2110 - 2170 MHz, Crna Gora 2019. godine;
 • Tehnički sporazum između nacionalnih tijela za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore o graničnoj koordinaciji MFCN mreža u frekvencijskom opsegu 2500-2690 MHz, Crna Gora 2019. godine.

Koordinacija radio-fekvencija za potrebe radio-difuznih mreža se sprovodi u skladu sa odredbama finalnih akata konferencija Međunarodne unije za telekomunikacije. Crna Gora je potpisnica sledećih međunarodnih sporazuma za oblast radio-difuzije:

 • Međunarodni sporazum Ženeva 2006, donijet kao Finalni akt Regionalne radio-komunikacione konferencije za planiranje digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema u radio-frekvencijskim opsezima 174 – 230 MHz i 470 – 862 MHz dijela Regiona 1 i 3 / Final acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06), (GE06), Geneva, 2006.
 • Međunarodni sporazum Ženeva 1984 donijet kao Finalni akt Regionalne administrativne konferencije za planiranje VHF radio-difuznih sistema, Region 1 i 3 / Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the VHF Sound Broadcasting Region 1 and part of Region 3, GE84.
 • Međunarodni sporazum Ženeva 1975, donijet kao Finalni akt Regionalne administrativne konferencije za planiranje zemaljskih radio-difuznih sistema u radio-frekvencijskim opsezima LF/MF, Region 1 i 3 / Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference, Regions 1 and 3, GE75.

Agencija je potpisala sljedeće bilateralne/multilateralne sporazume o koordinaciji radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz namijenjenih za FM radio-difuzne sisteme za emitovanje radijskog signala, opsega 174-230 MHz namijenjenih za radio-difuzne sisteme za digitalno emitovanje radijskog signala, te opsega 470-694 MHz namijenjenog za digitalne zemaljske mreže za emitovanje TV signala:

 • Tehnički sporazum između administracija Crne Gore i Republike Srbije o koordinaciji radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz namijenjenih za FM radio-difuzne sisteme za emitovanje radijskog signala, Crna Gora 2010. godine;
 • Tehnički sporazum između administracija Republike Hrvatske i Crne Gore o koordinaciji radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz namijenjenih za FM radio-difuzne sisteme za emitovanje radijskog signala, Crna Gora 2011. godine;
 • Tehnički sporazum između administracija Crne Gore i Bosne i Hercegovine o koordinaciji radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz namijenjenih za FM radio-difuzne sisteme za emitovanje radijskog signala, Crna Gora 2013. godine.
 • Okvirni multilateralni sporazum između administracija Albanije, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, San Marina i Slovenije u vezi sa principima replaniranja radio-frekvencijskog plana koji se odnosi na buduće digitalne zemaljske mreže za emitovanje televizijskih signala u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz (u obalnoj oblasti Jadranskog i Jonskog mora), Crna Gora 2017. godine;
 • Multilateralni okvirni sporazum između administracija Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Makedonije, Mađarske, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine u vezi sa radio-frekvencijskim planom za buduće digitalne zemaljske mreže za emitovanje televizijskih signala u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz, Mađarska 2017. godine;
 • Sporazum o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT) u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracije Crne Gore i administracije Republike Srbije, Mađarska 2017. godine;
 • Sporazum o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT) u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracije Bosne i Hercegovine i administracije Crne Gore, Mađarska 2017. godine;
 • Sporazum o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT) u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracije Makedonije i administracije Crne Gore, Mađarska 2017. godine;
 • Sporazum o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT) u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracije Republike Hrvatske i administracije Crne Gore, Mađarska 2017. godine;
 • Sporazum o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT) u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracije Republike Grčke i administracije Crne Gore, Mađarska 2017. godine.
 • Tehnički sporazum između administracija Crne Gore i Bosne i Hercegovine o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT) u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz, Crna Gora 2022. godine.