Za realizaciju PMR sistema (funkcionalne radio mreže) dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni mobilnoj službi (MS) za PMR sisteme. Kanalni aranžman i tehnički uslovi korišćenja radio-frekvencija za PMR sisteme propisani su odgovarajućim planovima raspodjele radio-frekvencija za PMR sisteme.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju PMR sistema izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju PMR sistema dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).