Za potrebe satelitskih komunikacija dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni fiksnoj-satelitskoj službi (FSS) i mobilnoj-satelitskoj službi (MSS).

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija od strane zemaljske radio stanice u fiksnoj-satelitskoj i mobilnoj-satelitskoj službi izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane zemaljske radio stanice u fiksnoj-satelitskoj ili mobilnoj-satelitskoj službi dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67), odnosno u iznosu od 35,00 eura, ako se radi o VSAT ili SNG terminalnoj stanici.