Za rad radio-navigacionih i radio-lokacijskih kopnenih stanica dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-navigacionoj službi (RNS), uključujući i pomorsku radio-navigacionu (MRNS) i vazduhoplovnu radionavigacionu (ARNS), i radio-lokacijskoj službi (RLS).

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija od strane radio-navigacione ili radio-lokacijske kopnene stanice izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane radio-navigacione ili radio-lokacijske kopnene stanice dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).