Za potrebe pomorskih radiokomunikacija dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni pomorskoj mobilnoj službi (MMS) za pomorske komunikacije. Kanalni aranžman i uslovi korišćenja radio-frekvencija iz pomorskog VHF opsega propisani su Planom raspodjele radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za pomorske komunikacije.

Korišćenje radio-frekvencija od strane kopnene radio stanice u pomorskoj mobilnoj službi

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija od strane kopnene radio stanice u pomorskoj mobilnoj službi izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane radio kopnene radio stanice u pomorskoj mobilnoj službi dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).

Korišćenje radio-frekvencija na plovilu

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija na plovilu dužan je da dostavi:

 • popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija;
 • tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija na plovilu;
 • rješenje o određivanju imena broda izdato od nadležnog ministarstva, ako je plovilo brod;
 • dokaz o određivanju oznake čamca izdat od nadležne lučke kapetanije odnosno ispostave, ako je plovilo čamac;
 • dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 20,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija je dužan da prilikom predaje zahtjeva stavi na uvid ličnu kartu ili pasoš ako je fizičko lice, odnosno uvjerenje o registraciji ako je pravno lice ili da uz zahtjev dostavi kopije navedenih dokumenata.

Određivanje pozivnog znaka/MMSI broja

Agencija, shodno odredbama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13), određuje pozivni znak i međunarodni pomorski radiokomunikacioni identifikacioni (MMSI) broj za radio uređaje u pomorskoj mobilnoj službi i vodi evidenciju o pozivnom znaku i MMSI broju. Način, uslovi i postupak određivanja pozivnog znaka i MMSI broja za radio uređaje u pomorskoj mobilnoj službi propisan je Pravilnikom o načinu, uslovima i postupku određivanja pozivnog znaka i međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja (MMSI broj) za radio uređaje u pomorskim mobilnim radiokomunikacijama.

Na osnovu podnešenog zahjeva, Agencija rješenjem određuje pozivni znak, odnosno MMSI broj za čamac ili brod.

Podnosilac zahtjeva za određivanje pozivnog znaka/MMSI broja za brod dužan je da dostavi:

 • popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka/MMSI broja;
 • rješenje o određivanju imena broda, izdato od nadležnog ministarstva,
 • dokaz o uplati takse za podnošenje zahtjeva u iznosu od 2,00 eura (na žiro-račun budžeta Crne Gore broj 832-1060-24).

Podnosilac zahtjeva za određivanje pozivnog znaka/MMSI broja za čamac dužan je da dostavi:

 • popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka/MMSI broja;
 • dokaz o određivanju oznake čamca izdat od nadležne lučke kapetanije, odnosno ispostave;
 • dokaz o uplati takse za podnošenje zahtjeva u iznosu od 2,00 eura (na žiro-račun budžeta Crne Gore broj 832-1060-24);
 • dokaz o uplati takse za izdavanje rješenja o određivanju pozivnog znaka u iznosu od 30,00 eura (na žiro-račun budžeta Crne Gore broj 832-1060-24).

Podnosilac zahtjeva za određivanje pozivnog znaka/MMSI broja je dužan da prilikom predaje zahtjeva stavi na uvid ličnu kartu ili pasoš ako je fizičko lice, odnosno uvjerenje o registraciji ako je pravno lice ili da uz zahtjev dostavi kopije navedenih dokumenata.