Za potrebe vazhuhoplovnih radiokomunikacija dodjeljuju se radio-frekvencije iz opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni vazduhoplovnoj mobilnoj (AMS) službi za vazduhoplovne komunikacije.

Korišćenje radio-frekvencija od strane kopnene radio stanice u vazduhoplovnoj mobilnoj službi

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija od strane kopnene radio stanice u vazduhoplovnoj mobilnoj službi izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane kopnene radio stanice u vazduhoplovnoj mobilnoj službi dužan je da uz popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija i dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 50,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).

Korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu izdaje se direktno na zahtjev, sa periodom važenja odobrenja od pet godina.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu dužan je da dostavi:

  • popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija;
  • tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija na vazduhoplovu;
  • potvrdu o registraciji vazduhoplova;
  • uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova;
  • dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva u iznosu od 20,00 eura (na žiro-račun Agencije broj 535-5737-37 ili 510-2125-67).

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija je dužan da prilikom predaje zahtjeva stavi na uvid ličnu kartu ili pasoš ako je fizičko lice, odnosno uvjerenje o registraciji ako je pravno lice ili da uz zahtjev dostavi kopije navedenih dokumenata.