Realizacija Sistema je otpočela krajem 2003. godine kada je od strane ekspertskog tima urađen Elaborat o osnovama tehničke dokumentacije za realizaciju kontrole RF spektra u Crnoj Gori. Prilikom koncipiranja Sistema određeno je da se monitoring RF spektra vrši u opsegu od 9 kHz do 3 GHz u skladu sa relevantnim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije koje se odnose na monitoring RF spektra (ITU-R SM preporukama) i ITU Priručnikom o monitoringu RF spektra.

 

Tokom 2004. godine utvrđene su mikrolokacije za:

 • Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici (GKMC),
 • Regionalni kontrolno-mjerni centar na Crnom rtu kod Sutomora u Baru (RKMC) i
 • 10 daljinski upravljanih fiksnih kontrolno-mjernih stanica (DUKMS) u opštinama: Pljevlja, Rožaje, Kotor, Ulcinj, Nikšić, Budva, Bijelo Polje, Berane, Plav i Žabljak.

Realizacija Sistema je otpočela nabavkom Mobilne kontrolno-mjerne stanice (MKMS), iz razloga što je njenim korišćenjem moguće vršiti monitoring RF spektra na svakoj vozilom dostupnoj lokaciji u Crnoj Gori. Krajem 2006. godine MKMS je stavljena u funkciju.

Krajem 2008. godine završen je objekat RKMC-a i isti pušten u rad. Sredinom 2010. godine stavljena je u funkciju i DUKMS Pljevlja (Crljenice). Početkom 2008. godine započeti su radovi na izgradnji GKMC-a, da bi krajem 2011. godine objekat dobio svoju posadu i bio pušten u rad.

U periodu od 2005. do 2011. godine od renomiranih svjetskih proizvođača nabavljena je kontrolno-mjerna oprema, uređaji i softver za MKMS, GKMC, RKMC, DUKMS Pljevlja i DUKMS Rožaje (monitoring prijemnici, analizatori spektra, setovi aktivnih i pasivnih usmjerenih (direktivnih) i omnidirektivnih (izotropnih) antena, antenske kontrolne jedinice, antenski azimutni i polarizacioni rotatori, GPS prijemnici, radio-tester, te namjenski kontrolno-mjerni softver). U tom periodu dobavljena je i oprema koja se može koristiti i za određena laboratorijska RF testiranja (frekvencijski etaloni, frekvencijski brojači, mjerači snage, generatori funkcija, osciloskop).

Polovinom 2011. godine Agencija je nabavila GSM/UMTS/DVB-T mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (DMKMS). Prvobitno je DMKMS omogućavala mjerenje parametara kvaliteta i pokrivenosti signalom GSM/UMTS mreža širom Crne Gore, a nakon nadogradnje obavljene sredinom 2014. godine i mjerenja HSPA+ i LTE parametara, kvaliteta govora i parametara kvaliteta za servise podataka.

Tokom 2012. godine, Agencija je uradila Elaborat o daljem razvoju Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra u periodu od 2012 do 2016. godine. Ovim Elaboratom je, shodno razvoju radiokomunikacionih sistema u Crnoj Gori, predviđeno da se kontrola i monitoring RF spektra vrši u opsegu od 9 kHz do 6 GHz u skladu sa relevantnim međunarodnim preporukama i standardima, a predviđena je i nabavka odgovarajućih antena i prijemnika – analizatora spektra za opsege do 43 GHz.

Početkom 2013. godine završeni su građevinski radovi za DUKMS Rožaje (Bijela Crkva), a nakon instalacije i testiranja opreme i softvera, ovaj objekat je pušten u rad u septembru iste godine. U 2013. na GKMC-u je unaprijeđena kontrolno-mjerne oprema (širokopojasni monitoring prijemnik) i instaliran softver najnovije generacije. Sredinom 2015. godine završen je postupak instalacije kontrolno-mjerne opreme za monitoring i goniometrisanje signala i pratećeg softvera najnovije generacije čime je GKMC značajno tehnički unaprijeđen.

Krajem 2014. godine završeni su radovi na izgradnji objekta DUKMS Kotor (Trojica), a nakon instalacije i testiranja opreme i softvera, ovaj objekat je pušten u rad sredinom 2015. godine.

Tokom 2015. godine pribavljena je dodatna prenosna (ručna) oprema za goniometrisanje radio-emisija u opsegu od 20 MHz do 6 GHz (širokopojasni prijemnik – goniometar sa omnidirektivnom i setom usmjerenih goniometrijskih antena). Krajem 2015. godine MKMS je nadograđena kontrolno-mjernom opremom za monitoring i goniometrisanje signala i pratećim kontrolno-mjernim softverom najnovije generacije sa mogućnošću mjerenja kvaliteta i parametara DVB-T2 emisija. Krajem iste godine dio kontrolno-mjerne opreme i softvera najnovije generacije, ranije nabavljen za potrebe GKMC-a, je instaliran u RKMC-u čime je i RKMC značajno unaprijeđen.

U 2017. godini pribavljen je širokopojasni real-time analizator spektra za opseg od 3 Hz do 26,5 GHz, kao i prenosni DVB-T2 prijemnik – TV analizator (5 – 2150 MHz) za analizu i demodulaciju DVB-T2 signala uključujući i najnovije standarde, te antenski set usmjerenih „horn” antena za mjerenje vrijednosti parametara usmjerenih mikrotalasnih (MW) radio-relejnih veza (linkova) u opsegu od 3 do 43 GHz.

Sredinom 2017. pribavljeno je kompaktno tehničko rješenja za „benchmarking” mjerenja parametara mreža baziranih na GSM/UMTS/LTE tehnologiji u „indoor”, a u kombinaciji sa vozilom (DMKMS ili drugo) i u „outdoor” okruženju. Ovaj sistem je sredinom 2018. godine zamijenjen novijim modelom istog proizvođača.

Sredinom 2019. godine RKMC je tehnički značajno unaprijeđen jer je instalirana kontrolno-mjerna opreme za monitoring i goniometrisanje signala sa pratećim softverom nove generacije.

Krajem 2019. godine završeni su radovi na izgradnji objekta DUKMS Ulcinj (Bijela Gora), a nakon instalacije i testiranja opreme i softvera, ovaj objekat je pušten u rad početkom 2020. godine.

Krajem 2020. godine završeni su radovi, a početkom 2021. godine puštena u rad DUKMS Nikšić sa pratećom infrastrukturom na mikrolokaciji Mrkošnica u okviru zgrade Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Sadašnja oprema i softver implementirani u Sistemu imaju sljedeće mogućnosti u skladu sa relevantnim preporukama (standardima):

 • mjerenja frekvencije ili frekvencijskog offset-a (ITU-R SM.377);
 • mjerenja jačine ili nivoa polja (ITU-R SM.378);
 • mjerenja modulacionih karakteristika signala (ITU-R SM.328; ITU-R SM.1268);
 • mjerenja širine emisije (ITU-R SM.328; ITU-R SM.443; ITU-R SM.1138);
 • automatski monitoring zauzetosti spektra (ITU-R SM.182);
 • skeniranje prijethodno definisanog opsega (ITU-R SM.182); 
 • skeniranje prijethodno definisanih i memorisanih frekvencija ili kanala; 
 • praćenje CW, AM, SSB i FM signala (audio monitoring);
 • mjerenje parametara kvaliteta usluga koje se pružaju posredstvom GSM/UMTS/LTE mreža (GSM/UMTS/LTE mrežna pokrivenost po rutama, analiza i identifikacija GSM interferencija, analiza handover-a i suśednih ćelija, lociranje GSM/UMTS/LTE baznih stanica, kvalitet govora, kvalitet prenosa podatka različitih aplikacija u GSM/UMTS/LTE mrežama i „benchmarking” parametara mreža – ETSI 102 250);
 • mjerenje kvaliteta i parametara DVB-T/T2 emisija;
 • goniometriju radio-signala (ITU A klasa tačnosti);
 • prikaz, snimanje, pregled i čuvanje kontrolno-mjernih rezultata u numeričkom, grafičkom i tonskom formatu. 

Od 2011. godine svi objekti Sistema su telekomunikaciono povezani u jedinstvenu cjelinu (rješenje bazirano na radio-relejnim linkovima). Ovim povezivanjem je omogućeno daljinsko upravljanje opremom, softverom i uređajima za monitoring RF spektra u GKMC-u, RKMC-u, DUKMS Pljevlja, DUKMS Rožaje, DUKMS Kotor, DUKMS Ulcinj i DUKMS Nikšić iz bilo kog od ostalih objekata u Sistemu što je od velikog značaja za racionalan rad zaposlenih Agencije.