Agencija vrši analizu relevantnih tržišta i utvrđivanje značajne tržišne snage, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore", broj 40/2013) , a uzimajući u obzir preporuke, mišljenja i smjernice odgovarajućih organa i organizacija Evropske Unije, odnosno drugih relevantnih međunarodnih organa ili organizacija.

Analizu međudržavnih tržišta Agencija sprovodi u saradnji sa nadležnim regulatornim organima tih država.

U skladu sa članom 64 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija

sprovodi analize relevantnog tržišta primjenom slijedećih postupaka:

  1. utvrđuje relevantna tržišta podložna prethodnoj regulaciji,
  2. određuje relevantna tržišta i procjenjuje postojanje jednog ili više operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom tržištu, radi ocjene efikasnosti tržišne konkurencije na relevantnom tržištu;
  3. određuje regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom u slučaju odsustva efikasne konkurencije na analiziranom relevantnom tržištu;
  4. ukida sve regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom u slučaju prisustva efikasne konkurencije na analiziranom relevantnom tržištu;

Pomenute postupke u svrhu ocjene stepena efiksnosti konkurencije Agencija sprovodi najmanje jednom u tri godine.