Agencija je početkom 2019 . godine izradila Studiju opravdanosti izrade troškovnih modela Agencije po Bottom Up LRIC metodologiji. 

Agencija je u oktobu 2020. godine započela Projekat izrade i implementacije troškovnih modela za fiksnu i mobilnu mrežu na bazi pristupa "odozdo prema gore" (eng. Bottom–up) i metodologije dugoročnih inkrementalnih troškova (eng. Long Run Incremental Costs, LRIC).

U pristupu "odozdo prema gore" (eng. Bottom-up) koriste se podaci o tražnji kao početna tačka i određuju efikasnu mrežu koja može zadovoljiti navedenu tražnju korišćenjem ekonomskih i inženjerskih pravila. Prema ovom pristupu model “ponovo hipotetski gradi” (prema trenutnim cijenama imovine) efikasnu mrežu koja u određenojoj mjeri odražava mrežu operatora.

Savjet Agencije je, u skladu sa definisanim planom aktivnosti na Projektu „Izrada i implementacija bottom–up LRIC troškovnih modela za fiksnu i mobilne elektronske komunikacione mreže” na sjednici Savjeta održanoj 01. aprila 2021. godine usvojio Konsultativna dokumenta: nacrt Metodologija za izradu i implementaciju bottom-up LRIC troškovnog modela za mobilne elektronske komunikacione mreže kao i nacrt Metodologija za izradu i implementaciju bottom-up LRIC troškovnog modela za fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu. Nakon završenog procesa javnih konsultacija koje su trajale od 01.04.2021. godine do 01.05.2021. godine, tokom kojeg su komentare dostavili Mtel i Crnogorski Telekom, Agencija je na sjednici Savjeta koja je održana 27.05.2021. godine usvojila Odluku o usvajanju Metodologija, finalne tekstove Metodologija kao i Pregled odgovora Agencije na dostavljene komentare, primjedbe i sugestije operatora:

Savjet Agencije je na sjednici održanoj 24.11.2022. godine usvojio Nacrte dokumentacije uz modele i Nacrte bottom–up LRIC troškovnih modela za mobilnu i fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu, koji su bili predmet javnih konsultacija u periodu od 25.11.2022. godine do 23.12.2022. godine. Savjet Agencije je na sjednici održanoj 26.01.2023. godine usvojio:

• Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu u vezi Nacrta dokumentacije i Nacrta bottom-up LRIC troškovnih modela;

• Dokumentaciju izrade i implementacije bottom–up LRIC troškovnog modela za fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu;

• Bottom–up LRIC troškovni model za fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu;

• Dokumentaciju izrade i implementacije bottom–up LRIC troškovnog modela za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu;

• Bottom–up LRIC troškovni model za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu.