Agencija može narediti preduzimanje mjera u cilju javne dostupnosti informacijama koje se tiču pružanja usluga interkonekcije ili operatoskog pristupa, kao što su: računovodstvene informacije, tehničke specifikacije, karakteristike mreže, uslovi korišćenja i cijene usluga. Rješenjem se bliže definiše nivo potrebnih podataka i način i rokovi njihovog objavljivanja, vodeći računa o povjerljivosti podataka.

Agencija može zahtijevati od operatora da objavi referentnu ponudu za pružanje usluga interkonekcije, odnosno operatorskog pristupa.

Referentna interkonekciona ponuda mora biti u skladu sa objektivnim mogućnostima operatora i objektivnim potrebama drugih operatora i dovoljno raščlanjena tako da drugi operatori, koji žele određenu uslugu, ne moraju vezano plaćati mogućnosti koje nijesu potrebne za pružanje zahtijevane usluge. Ponuda mora sadržati spisak usluga koje su raščlanjene u skladu sa potrebama ostalih operatora i sa njima povezane uslove, uključujući i cijene i popuste ili principe njihovog određivanja.

U slučaju operatora fiksne mreže, ponuda iz stava 2 ovog člana mora sadržati i segment za raščlanjene komponente usluga pristupa putem lokalne pristupne mreže, uključujući korišćenje elemenata pripadajuće infrastrukture.

Operator može i sam inicirati izmjenu Referentne interkonekcione ponude.

TELEMACH CRNA GORA D.O.O. PODGORICA