Računovodstveno odvajanje (eng. Accounting Separation ‒ AS) i troškovno računovodstvo (eng. Cost Accounting ‒ CA) su regulatorni instrumenti koji se koriste za utvrđivanje i spriječavanje aktivnosti koje onemogućavaju tržišnu konkurenciju.

Računovodstveno odvajanje daje uvid u interne (transferne) cijene operatora i na taj način omogućava provjeru usklađenosti s primjenom principa transparentnosti i nediskriminacije u utvrđivanju cijena. . U slučaju vertikalno integrisanih operatora, računovodstveno odvajanje sprječava povlašćen tretman sopstvenih poslovnih aktivnosti u odnosu na druge operatore na tržištu te međusobno subvencionisanje koje nije u skladu sa tržišnim principima.

Troškovno računovodstvo omogućava utvrđivanje stvarnih troškova u pružanju usluga s krajnjim ciljem regulacije cijena, kako na maloprodajnom tako i na veleprodajnom nivou. Ova dva procesa usko su povezana i sprovode se na način da podstiču efikasno investiranje i utvrđuju potencijalno netržišno ponašanje. Troškovno računovodstvo podrazumijeva skup pravila i procedura koje osiguravaju raspodjelu troškova, prihoda, imovine, obaveza i kapitala na pojedine aktivnosti i usluge, posebno uzimajući u obzir direktne i indirektne troškove.

Agencija je, shodno medjunarodnoj praksi, kod izrade troškovnog modela najprije primijenila pristup „odozgo prema dolje” (eng. Top down).

U pristupu "odozgo prema dolje" (eng. Top-down) ulazni podaci o troškovima se uzimaju iz računovodstvenih podataka operatora i raspodjeljuju različitim uslugama na bazi uzročnog odnosa između troškova i usluga. Ova metoda se bazira na računovodstvenim sistemima pa odnosi između cijena i troškova proizlaze iz tzv. istorijskih podataka.

Navedenim metodologijama primjenjuju se metodologija potpuno alociranih (raspodijeljenih) troškova (eng. Fully Allocated Costing ‒ FAC) ili metodologija dugoročnih inkrementalnih troškova (eng. Long Run Incremental Costs, LRIC), dok se procjena troškova vrši na osnovu istorijskog troškovnog računovodstva (eng. Historic Cost Accounting ‒ HCA) kao troškovne osnovice ili na osnovu tekućeg troškovnog računovodstva (eng. Current Cost Accounting ‒ CCA) kao troškovne osnovice.

Obaveza nadzora cijena i troškovnog računovodstva se odnosi kako za veleprodajno tako i za maloprodajno tržište, na način da osigura metodologiju implementacije odgovarajućeg modela troškovnog računovodstva, tj. operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu treba da osigura prihvatljivu stopu prinosa na angažovani kapital uzimajući u obzir uključenu stopu rizičnosti ulaganja, što znači da je trošak kapitala potrebno utvrditi kao ponderisani prosječni trošak kapitala (eng. Weighted Average Capital Cost - WACC).