Operator je dužan da pruža javne elektronske komunikacione usluge propisanog kvaliteta utvrđenog pretplatničkim ugovorom i aktom Agencije o minimalnom kvalitetu usluga.

Pretplatnički ugovor za uslugu prenosa podataka (pristupu internetu) treba da sadrži minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu, koja ne može biti manja od 70 % maksimalne brzine pristupa internetu, za operatore fiksnih elektronskih komunikacionih mreža, a za operatore mobilnih komunikacionih mreža ugovorom se definišu uslovi pod kojima se ostvaruje ponuđena brzina širokopjasnog pristupa internetu.

Za mjerenje brzine interneta, Agencija za elektronske komunikacije je razvila sistem ,,Net test" koje korisnicima omogućava da samostalno izvrše provjeru brzine prenosa podataka, u cilju provjere ispunjenosti ugovorom propisanih brzina širokopojasnog pristupa internetu.

https://nettest.ekip.me/sr_ME-Latn/

Agencija na svojoj internet stranici objavljuje kao uporedni pregled parametara kvaliteta za istu vrstu usluge kod različitih operatora.

Mjerenje kvaliteta prenosa podataka u mobilnim mrežama

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost periodično vrši mjerenja parametara kvaliteta usluge u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama. Rezultati mjerenja kvaliteta prenosa podataka u mobilniom mrežama pokazuju da je prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou u svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori.

Prijava smetnji prilikom korišćenja elektronskih komunikacionih usluga

Ako korisnik ima smetnje prilikom korišćenja usluga iste može prijaviti operatoru koji mu pruža usluge putem brojeva kontakt centara i brojeva za prijavu smetnji.

Brojevi kontakt centara operatora i brojevi za prijavu smetnji:

Crnogorski Telekom:

Broj kontakt centra - 1500

Broj za prijavu smetnje - 12711

One Crna Gora:

Broj kontakt centra - 1700

Broj za prijavu smetnje - 12769

Mtel:

Broj kontakt centra - 1600

Broj za prijavu smetnje - 12768

Telemach Crna Gora:

Broj kontakt centra - 1800

Broj za prijavu smetnje - 12755

Radio difuzni centar:

Broj kontakt centra - 1500

Broj za prijavu smetnje - 12712

Orion Telekom:

Broj kontakt centra - 020 405000

Broj za prijavu smetnje - 12777

Pozivi prema brojevima kontakt centara su besplatni iz mreže operatora čiji kontakt centar je pozvan, dok se iz ostalih mreža naplaćuju prema cjenovniku operatora.

Pozivi prema brojevima za prijavu smetnji su besplatni bez obzira iz koje mreže se vrši pozivanje.

Privremena ograničenost odnosno prekid u korišćnja usluge

U slučajevim kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže operator, pružalac usluga, može, bez saglasnosti korisnika, privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, uz uslov da jedan dan unaprijed da obavještenje u sredstvima javnog informisnja i Agenciji.

U slučajevima ograničenja, odnosno prekida u pristupu uslugama dužem od šest sati operator je dužan da neposredno obavijesti korisnike, na odgovarajući način.

U slučaju ograničenja, odnosno prekida usluge operator je dužan da umanji mjesečnu pretplatu korisniku, srazmjerno trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge.

Pravo na obeštećenje pretplatnika

Operator je dužan da utvrdi visinu i način obeštećenja pretplatnika, ako njegove usluge u pogledu kvaliteta i raspoloživosti odstupaju od uslova određenih pretplatničkim ugovorom.

Pretplatnik ima pravo da od operatora traži isplatu direktnog ili indirektnog gubitka nastalog kao posljedica lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi.

Operator nije dužan da obešteti pretplatnika, ako je do lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi došlo zbog okolnosti na koje operator nije mogao da utiče.

Sigurnost usluga i zaštita od zlonamjernih aktivnosti

Operator je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi obezbjeđenja integriteta svoje mreže, kao i radi zaštite sigurnosti, odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga, a sa drugim operatorima i mjere potrebne radi zaštite sigurnosti elektronske komunikacione mreže i usluga. Ove mjere određuju se primjereno stepenu opasnosti za sigurnost mreže primjenom raspoloživih tehničkih i tehnoloških rješenja i primjereno troškovima tih mjera i sprovode seradi sprječavanja i umanjivanja uticaja sigurnosnih incidenata na korisnike usluga i povezane elektronske komunikacione mreže, a posebno radi obezbjeđivanja sigurnosti usluga i zaštite korisnika od zlonamjernih aktivnosti, elektronskih sabotaža, prevara trećih lica i zloupotreba bilo koje vrste.

U slučaju stepena opasnosti za sigurnost mreže većeg od obima zaštite preduzetih mjera operator je dužan da o tome obavijesti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili njenih posljedica, uključujući i moguće troškove tih mjera.

Operator je dužan da, bez odlaganja, obavijesti korisnika ako povreda ličnih podataka može štetno uticati na lične podatke ili privatnost korisnika. Ovo obavještenje obavezno sadrži opis prirode povrede ličnih podataka, uz upućivanje korisnika na ovlašćeno lice operatora kod kojeg se mogu dobiti bliži podaci, kao i predlog mjera za ublažavanje negativne posljedice povrede ličnih podataka.