Korisnik javnih elektronskih komunikacionih usluga, prema Zakonu o elektronskim komunikacijama, naročito ima pravo na:

 • pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, ako postoje tehničke mogućnosti;
 • nesmetano korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga, deklarisanog kvaliteta, raspoloživosti i sigurnosti, po javno dostupnim cijenama;
 • račun za pružene usluge, detaljno iskazan po odvojenim stavkama, koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pruženu uslugu ili račun koji nije razdvojen po stavkama, ako je to zahtijevao korisnik;
 • podnošenje prigovora operatoru na pristup, kvalitet usluga i račun za pružene usluge;
 • zaštitu tajnosti elektronskih komunikacija, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podatak;
 • ostvarivanje i drugih prava, u skladu sa zakonom.

Pretplatnik javnih telefonskih usluga ima pravo da, na osnovu podnijetog zahtjeva, zadrži svoj broj pri:

 • promjeni operatora (prenosivost broja);
 • geografskoj promjeni terminalne tačke mreže u okviru iste mrežne grupe, ako postoji tehnička mogućnost priključenja na mrežu;
 • izmjeni usluge.

Operator elektronskih komunikacija je dužan da:

 • pruža elektronske komunikacione usluge pod utvrđenim uslovima i cijenama;
 • objavi informacije o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja usluga elektronskih komunikacija.
 • utvrdi jasne i nedvosmislene opšte uslove pružanja usluga i dostavi ih, 30 dana prije početka njihove primjene, Agenciji za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost, radi davanja saglasnosti;
 • opšte uslove pružanja usluga, nakon dobijanja saglasnosti od strane Agenciji za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost, objavi na svojoj internet stranici i u najmanje dva dnevna štampana medija koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore, kao i da ih učini dostupnim, bez naknade, na zahtjev korisnika u štampanoj formi u svojim poslovnicama ili na drugi odgovarajući način;
 • za tipski pretplatnički ugovor za svaku od usluga elektronskih komunikacija koje su u ponudi operatora prije početka pružanja usluga pribavi saglasnost Agencije;
 • ponudi i pretplatničke ugovore u maksimalnom trajanju od godinu dana i pretplatničke ugovore na neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja;
 • najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, o izmjeni, obavezno pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmislen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće, obavijesti svoje pretplatnike;
 • istekom ili u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, na zahtjev pretplatnika, bez naknade i bez odlaganja, omogući dalje korišćenje terminalne opreme u drugim mrežama;
 • pruža javne elektronske komunikacione usluge propisanog kvaliteta utvrđenog pretplatničkim ugovorom i odgovarajućim aktom Agencije;
 • utvrdi visinu i način obeštećenja pretplatnika, ako njegove usluge u pogledu kvaliteta i raspoloživosti odstupaju od uslova određenih pretplatničkim ugovorom;
 • prije početka primjene, objavi cjenovnik usluga koje pruža na svojoj internet stranici i učini ga dostupnim korisnicima u svojim poslovnicama;
 • omogući korisnicima uvid u registrovane podatke o pruženim uslugama, odnosno da izda, bez naknade, račun za pružene usluge;
 • na zahtjev, pretplatniku izda detaljnije raščlanjen račun (listing), najmanje jednom mjesečno, bez naknade;
 • radi tačnog obračuna pružene usluge, tačno registruje podatke o pruženoj usluzi;
 • pretplatnicima dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS-a, ako dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje pretplatnika za posljednja tri mjeseca i da vodi evidenciju o dostavljenim obavještenjima;
 • na zahtjev, pretplatniku dostavi stanje trenutne potrošnje, koje nije starije od šest sati, a za komunikacije ostvarene u roaming-u u posljednja 24 sata;
 • na zahtjev korisnika, omogući besplatno ograničenje potrošnje za obračunski period;
 • na zahtjev korisnika, omogući besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva, odnosno zabranu slanja ili primanja SMS-a i multimedijalnih poruka (u daljem tekstu: MMS) na određene ili sa određenih vrsta brojeva;
 • u ponudu usluga uključi najmanje jedan paket u kome će se za obračun pruženih usluga koristiti ostvareni obim saobraćaja i da za obračun obima ostvarenog poziva koristi jedinični vremenski interval jedna sekunda (1s), a za obračun količine prenešenih binarnih podataka obračunsku jedinicu jedan kilobajt (1kB);
 • izvrši opravdani zahtjev korisnika za priključenje radio ili telekomunikacione terminalne opreme, ako oprema ispunjava propisane uslove utvrđene zakonom;
 • u slučaju neovlašćenog otuđenja ili zloupotrebe terminalne opreme korisnika, omogući korisniku provjeru identiteta međunarodne mobilne opreme (IMEI broj) i da, na zahtjev korisnika, onemogući korišćenje te opreme u njegovoj mreži;
 • da korisnicima koji su lica sa invaliditetom, u okviru objektivnih tehničkih mogućnosti:
 • obezbijedi nesmetanu dostupnost svojim uslugama, uključujući i nesmetan pristup brojevima hitnih službi i jedinstvenom evropskom broju "112";
 • omogući dostupnost odgovarajuće terminalne opreme;
 • redovno obavještava o svim karakteristikama usluga koje su namijenjene toj grupi korisnika;
 • obezbijedi prioritet kod ostvarivanja pristupa mreži, kao i kod otklanjanja kvarova.
 • ako postoji tehnička mogućnost, omogući korisnicima zabranu pristupa brojevima i internet adresama preko kojih se pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci, kao i da vodi i održava evidenciju brojeva i internet adresa preko kojih se pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci i da podatke razmjenjuje sa drugim operatorima;
 • na zahtjev, pretplatniku omogući jednostavno i besplatno uspostavljanje usluge preusmjeravanja poziva na bilo koji broj u sopstvenoj mreži ili mreži drugog operatora;
 • pretplatniku, bez naknade, na jednostavan način omogući sprječavanje automatskog preusmjeravanja poziva od strane trećih lica na svoju terminalnu opremu;
 • uspostave, objave i ažuriraju imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, osim pretplatnika koji su u pisanoj formi zahtijevali zabranu unošenja svojih podataka u imenik;
 • pretplatnicima obezbijedi, bez naknade, informacije o: obimu i svrsi podataka koji se unose u imenik prije njegovog objavljivanja, mogućnostima korišćenja njihovih ličnih podataka, minimalnom i maksimalnom broju podataka koji se mogu unijeti u imenik, kao i pravu na unošenje podataka prema ličnom izboru do mjere koja je u skladu sa svrhom imenika, pravu pretplatnika na izmjene, dopune ili brisanje njihovih ličnih podataka iz imenika;
 • podatke iz imenika učine lako dostupnim svim korisnicima, preko javno dostupne službe informacija operatora, putem telefonskog poziva ili SMS-a;
 • u slučajevima ograničenja, odnosno prekida u pristupu uslugama dužem od šest sati neposredno obavijesti korisnike, na odgovarajući način;
 • u slučaju ograničenja, odnosno prekida usluge operator umanji mjesečnu pretplatu korisniku, srazmjerno trajanju ograničenja, odnosno prekida usluge;
 • utvrdi visinu i način obeštećenja pretplatnika, ako njegove usluge u pogledu kvaliteta i raspoloživosti odstupaju od uslova određenih pretplatničkim ugovorom;
 • u slučaju da postoji mogućnost uticaja na sigurnost komunikacije, obavezan da o tome korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili njenih posljedica, uključujući i moguće troškove tih mjera;
 • bez odlaganja, obavijesti korisnika ako povreda njegovih ličnih podataka može štetno uticati na lične podatke ili privatnost korisnika.

Operator elektronskih komunikacija ne smije:

 • sa korisnikom zaključiti pretplatnički ugovor za koji nije pribavljena saglasnost Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost;
 • uslovljavati korišćenje jedne usluge korišćenjem druge usluge;
 • utvrđivati pravo da zadrži sredstva plaćena od pretplatnika koji je odustao od zaključenja ili izvršenja ugovora, pri čemu isto pravo nije utvrđeno za korisnika ako operator odustane od zaključenja ili izvršenja ugovora;
 • obavezati pretplatnika da plati visoku kaznu nesrazmjernu stvarnoj šteti u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze;
 • utvrditi pravo da visinu cijene usluge odredi u momentu pružanja ili poveća cijenu usluge bez utvrđivanja prava pretplatnika na raskid ugovora ako je konačna cijena veća od prvobitno ugovorene;
 • od korisnika svojih usluga zahtijevati da plati troškove nastale iz poziva i komunikacija koji nijesu rezultirali pristupom korisnika željenoj usluzi;
 • od korisnika svojih usluga zahtijevati da plati troškove nastale iz poziva i komunikacija, ako se utvrdi da su troškovi nastali kao posljedica nedovoljne sigurnosti mreže;
 • obavezati pretplatnika na izvršenje svih ugovornih obaveza, bez obzira na to da li je operator ispunio svoje ugovorne obaveze;
 • uračunavati korisnicima u cijenu usluge troškove rekonstrukcije mreže.