Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, fizička i pravna lica mogu koristiti radio-frekvencije na osnovu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija koje izdaje Agencija.

Određene radio-frekvencije mogu da se koriste bez odobrenja za korišćenje radio-frekvencija (po principu generalne autorizacije). Radio-frekvencije i uslovi pod kojima se one mogu koristiti bez odobrenja utvrđene su Pravilnikom o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja. Ovim pravilnikom su utvrđene i radio-frekvencije čije korišćenje se obavezno prijavljuje Agenciji (po principu notifikacije). Način prijavljivanja korišćenja radio-frekvencija propisan je Pravilnikom o prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje.

Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane može koristiti radio-frekvencije koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za vojnu upotrebu bez odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.