AUKCIJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usvojio Dokumentaciju za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

Agencija namjerava da postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz, kao prvu fazu dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže, sprovede uvažavajući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, uzimajući u obzir i principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanja kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika.

Strategija dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže je dizajnirana na način koji omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga;
  • omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore;
  • kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa;
  • omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore;
  • obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore;
  • ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra.

Agencija je proces dodjele spektra oblikovala saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje stanja na nacionalnom tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi. Uzimajući u obzir postavljene ciljeve, te karakteristike i situaciju na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, Agencija se opredijelila da postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za mobilne komunikacione mreže sprovede metodom multiband aukcije spektra. Radio-frekvencijski resursi koji su predmet dodjele će biti dostupni za implementaciju MFCN (TRA-ECS) sistema uz potpunu primjenu principa tehnološke neutralnosti, što će vjerujemo dovesti do njihove maksimalne valorizacije.

Radio-frekvencije koje su predmet javnog nadmetanja se dodjeljuju za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore, u skladu sa uslovima datim u odgovarajućim planovima raspodjele radio-frekvencija. Javno nadmetanje se sprovodi metodom aukcije spektra u kombinovanom formatu prilagođenog višekružnog "clock" nadmetanja i prilagođenog jednokružnog nadmetanja putem zapečaćenih ponuda. Kriterijum za izbor najpovoljnijih ponuđača je ponuđena cijena.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja ima svako zainteresovano pravno lice koje otkupi Dokumentaciju za javno nadmetanje, a koje ima najmanje pet godina iskustva u implementaciji javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i pružanju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga (kvalifikacioni uslov). Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja ima i grupa ponuđača (konzorcijum). Svako pravno lice, prije ili poslije otkupa Dokumentacije za javno nadmetanje, može formirati konzorcijum sa drugim pravnim licem i takav konzorcijum može podnijeti zahtjev za učešće na aukciji spektra.

Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija koja budu izdata nakon završenog postupka i izbora najpovoljnijih ponuđača biće izdata sa periodom važenja do 01. 09. 2031. godine. Okvirni termin za početak aukcije spektra je 20-24. 12. 2021. godine.