Finansijskim planom projektuju se ukupni prihodi i rashodi neophodni za realizaciju plana rada, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, razdvojeni po oblastima: regulacija i nadzor tržišta elektronskih komunikacija, regulacija i nadzor tržišta poštanskih usluga, kao i upravljanje i nadzor korišćenja ograničenih resursa, u skladu sa aktivnostima predviđenim planom rada.

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz prihoda od:

  • naknada koje Agenciji plaćaju operatori na tržištu elektronskih komunikacija, a koje se koriste za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta;
  • naknada koje se Agenciji plaćaju za korišćenje radio-frekvencija, brojeva i adresa; 
  • naknada shodno Zakonu o poštanskim uslugama;
  • ostalih naknada i drugih izvora, u skladu sa zakonom.