IZJAVA O MISIJI

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST - EKIP

Naša misija je:

Regulacija tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih usluga za dobrobit građana i poslovnih subjekata u Crnoj Gori, stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i ravnopravnih uslova za poslovanje operatora, efikasno upravljanje resursima radio-frekvencija i numeracije, podsticanje investicija i inovacija za unapređenje elektronskih komunikacionih i poštanskih mreža i usluga, efikasno rješavanje sporova između operatora, zaštita i podsticanje konkurencije radi ostvarivanja pogodnosti za korisnike, povećanje dostupnosti elektronskih komunikacionih i poštanskih usluga, kontinuirano unapređenje njihovog kvaliteta i efikasna zaštita korisnika usluga u odnosima sa operatorima.

Naše osnovne vrijednosti su:

Nezavisnost, stručnost, transparentnost, nediskriminatornost i pouzdanost.

Naši strateški ciljevi su:

 • Usklađivanje regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU i obezbjeđenje njegove potpune primjene;
 • Obezbjeđenje uslova za unapređenje infrastrukture i implementaciju novih tehnologija u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
 • Obezbjeđenje zaštite i podsticanje konkurencije na tržištima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga;
 • Obezbjeđenje visokog stepena dostupnosti i kvaliteta elektronskih komunikacionih i poštanskih usluga i efikasne zaštite prava i interesa korisnika u odnosima sa operatorima;
 • Stalno unapređenje kvaliteta rada, ostvarujući visoke standarde stručnosti i etike;
 • Jačanje saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama, konstruktivna, vidljiva i aktivna uloga u ključnim međunarodnim organizacijama iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.

Svoje ciljeve ćemo realizovati:

 • funkcionalno nezavisno od svih subjekata koji su na bilo koji način povezani sa sektorom elektronskih komunikacija i poštanskih usluga;
 • radeći zakonito, stručno, transparentno, nediskriminatorno, objektivno i efikasno;
 • timskim radom, multidisciplinarnim i proaktivnim pristupom, primjenjujući nove tehnologije i dobre prakse iz EU;
 • kontinuiranom edukacijom, unapređenjem znanja i vještina potrebnih za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih usluga;
 • sarađujući sa drugim regulatornim tijelima, organima državne uprave, lokalnim samoupravama, akademskom zajednicom i međunarodnim sektorskim institucijama i tijelima.