Agencija, naročito sarađuje sa:

  • nadležnim ministarstvom u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
  • organom nadležnim za zaštitu konkurencije;
  • organom nadležnim za zaštitu potrošača;
  • organom nadležnim za zaštitu životne sredine;
  • regulatornim organom nadležnim za oblast audio vizuelnih medijskih usluga;
  • organom nadležnim za zaštitu ličnih podataka;
  • organima državne uprave nadležnim za prevenciju, odnosno zaštitu od ugrožavanja bezbjednosti informacionih sistema.