Planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje se podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radiofrekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

Planove raspodjele radio-frekvencija donosi Agencija, vodeći računa o potrebama i zahtjevima korisnika, i to po sprovedenom postupku javnih konsultacija.

U postupku donošenja planova raspodjele radio-frekvencija uzimaju se u obzir potrebe nacionalne i javne bezbjednosti i odbrane, zaštite od prirodnih i drugih elementarnih nepogoda, kao i potrebe hitnih službi i službi spašavanja.

Planove raspodjele radio-frekvencija Agencija je dužna da dostavi na saglasnost:

  • državnim organima i institucijama nadležnim za bezbjednost civilnog vazdušnog, odnosno pomorskog saobraćaja, u vezi planova raspodjele za radiofrekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni vazduhoplovnoj, odnosno pomorskoj službi, a koji se koriste za potrebe bezbjednosti civilnog vazdušnog, odnosno pomorskog saobraćaja;
  • državnim organima nadležnim za unutrašnje poslove, nacionalnu bezbjednost i odbranu, u vezi planova raspodjele koji se odnose na radiofrekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni i za civilnu i za vojnu upotrebu;
  • regulatornom organu nadležnom za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga u vezi planova koji se odnose na radio-frekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi.

PLANOVI RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA ZA FIKSNE VEZE

PLAN RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA ZA POMORSKE KOMUNIKACIJE

PLAN RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA ZA RADIOAMATERSKE KOMUNIKACIJE