20/06/2022

Javna nabavka za nabavku usluge izrade dokumenta - Smjernice za autorizaciju 5G baznih stanica sa aspekta EM zračenja

Ovdje možete preuzeti:

03/06/2022

Javna nabavka za nabavku robe za potrebe bifea Agencije (partija 1) i nabavku sredstava i preparata za održavanje prostorija (partija 2)

Ovdje možete preuzeti:

31/05/2022

Javna nabavka za nabavku usluge telefonije i prenosa podataka mobilnim mrežama

Ovdje možete preuzeti:

15/10/2021

Javna nabavka usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra

Ovdje možete preuzeti:

30/07/2021

Tenderska dokumentacija broj 6 i 11 iz 2021 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku Kancelarijskog materijala - Toneri i Kancelarijskog materijala - Ostali kancelarijski materijal