15/10/2021

Javna nabavka usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra

Ovdje možete preuzeti:

30/07/2021

Tenderska dokumentacija broj 6 i 11 iz 2021 godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku Kancelarijskog materijala - Toneri i Kancelarijskog materijala - Ostali kancelarijski materijal

06/07/2021

Javna nabavka 41/21 za nabavku usluge održavanja kalkulatora - Okvirni sporazum iz 2020

Ovdje možete preuzeti:

01/07/2021

Javna nabavka konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje aukcije spektra

15/06/2021

Zahtjev za dostavljanje dopune ponude ili nove ponude u skladu sa uslovima predviđenim Okvirnim sporazumom broj 0102-1726/14 od 23.07.2019. godine