Statut

Na osnovu člana 10 Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl.list CG”, broj 40/13) i člana 120 Zakona o poštanskim uslugama (“Sl.list CG”, broj 57/11), uz saglasnost Skupštine Crne Gore, Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj 19.09.2013. godine, donio je

                                           STATUT AGENCIJE ZA ELEKTORNSKE KOMUNIKCIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

                                 ("Službeni list Crne Gore", br. 004/14 od 24.01.2014) 

I OPŠTE ODREDBE

Sadržina Statuta

Član 1

Ovim statutom bliže se uređuje obavljanje djelatnosti od javnog interesa, u skladu sa zakonom,nadležnosti i djelokrug poslova organa i stručnih službi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), donošenje opštih akata i druga akata, prava i dužnosti Savjeta Agencije (u daljem tekstu: Savjet), prava i dužnosti izvršnog direktora Agencije (u daljem tekstu: izvršni direktor), unutrašnja organizacija i druga pitanja koja su od značaja za poslove Agencije, utvrđena Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama.

Nezavisnost Agencije

Član 2

Agencija je nezavisni regulatorni organ koji, u vršenju javnih ovlašćenja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, obavlja regulatorne i druge poslove utvrđene zakonom.

Agencija u obavljanju regulatornih i drugih poslova iz stava 1 ovog člana, ne smije primati ni tražiti uputstva od državnih i drugih organa ili drugih lica.

Pravni položaj Agencije

Član 3

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Skupština ima prava i obaveze osnivača Agencije.

Agencija posluje pod nazivom Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Skraćeni naziv Agencije je EKIP.

Sjedište Agencije je u Podgorici.

Agencija se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata.

Javnost rada

Član 4

Rad Agencije je javan.

Značaj Statuta

Član 5

Ovaj statut je osnovni opšti akt Agencije.

Na statut Agencije saglasnost daje Skupština Crne Gore.

Saglasnost drugih akata sa Statutom

Član 6

Svi drugi akti Agencije moraju biti u skladu sa ovim statutom.

Pečat i štambilj

Član 7

Agencija ima pečat i štambilj, koji sadrže naziv i sjedište Agencije i druge elemente u skladu sa propisima .

Pečat Agencije je okruglog oblika. Sadrži Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora" i naziv i sjedište firme: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Podgorica. Pečat je prečnika 30 mm. Tekst pečata se ispisuje u koncentričnim krugovima oko Grba Crne Gore.

Štambilj Agencije je pravougaonog oblika. Sadrži: naziv "Crna Gora" i naziv i sjedište firme: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Podgorica. Naziv i sjedište Agencije ispisuje se vodoravno, a ostavlja se i prazan prostor za upisivanje broja akta i datuma njegovog evidentiranja. Dimenzije štambilja su 23x59 mm.

Način korišćenja, čuvanja i uništenja pečata i štambilja utvrđuje Savjet Agencije posebnom odlukom.

Zaštitni znak

Član 8

Agencija ima zaštitni znak čiji vizuelni izgled utvrđuje Savjet Agencije.

II NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Nadležnosti Agencije 

Član 9 

U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti elektronskih komunikacija, Agencija je, shodno odredbi člana 11 Zakona o elektronskim komunikacijama, nadležna da: 

 1. donosi propise na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom;
 2. donosi plan adresiranja i plan numeracije i kontroliše njihovu primjenu;
 3. priprema predlog plana namjene radio-frekvencijskog spektra i kontroliše njegovu primjenu;
 4. donosi planove raspodjele radio-frekvencija i kontroliše njihovu primjenu;
 5. priprema stručne osnove za izradu propisa koje donose Vlada i Ministarstvo na osnovu ovog zakona;
 6. vrši kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra;
 7. preduzima mjere radi obezbjeđenja racionalnog upravljanja ograničenim resursima;
 8. vrši koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa organima i/ili organizacijama drugih država;
 9. podstiče racionalno korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture u skladu sa ovim zakonom;
 10. sprovodi postupke dodjele ograničenih resursa na nediskriminatornim osnovama;
 11. izdaje odobrenja za korišćenje ograničenih resursa;
 12. vodi i održava registre i baze podataka u skladu sa zakonom;
 13. utvrđuje visinu naknada koje Agenciji plaćaju fizička i pravna lica na način utvrđen ovim zakonom;
 14. rješava po žalbama korisnika, razmatra inicijative i utvrđuje postupak zaštite interesa i prava korisnika;
 15. rješava sporove na tržištu elektronskih komunikacija;
 16. prati razvoj Univerzalnog servisa, upravlja prikupljanjem naknada za finansiranje Univerzalnog servisa i određuje operatora Univerzalnog servisa;
 17. redovno objavljuje podatke o pokazateljima razvoja tržišta u skladu sa zakonom;
 18. sprovodi analizu relevantnih tržišta, utvrđuje operatore sa značajnom tržišnom snagom i preduzima regulatorne mjere za sprječavanje negativnih efekata značajne tržišne snage operatora;
 19. vrši stručni nadzor nad radom operatora, u skladu sa zakonom, tehničkim propisima i standardima, koji se primjenjuju u Crnoj Gori;
 20. vrši stručni nadzor nad izvršavanjem obaveza operatora u vanrednim situacijama;
 21. sarađuje sa regulatornim organima drugih država, a u okviru svojih nadležnosti učestvuje i u radu upravnih i radnih tijela nadležnih evropskih i međunarodnih organizacija i institucija u oblasti elektronskih komunikacija;
 22. ispituje tržište i javno mnjenje i sprovodi otvorene konsultacije u skladu sa zakonom;
 23. vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona, kao i međunarodnih sporazuma i konvencija čiji je potpisnik Crna Gora, u skladu sa svojim nadležnostima;
 24. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti poštanske djelatnosti, Agencija je, shodno odredbi člana 65 Zakona o poštanskim uslugama, nadležna da:

 1. utvrđuje kriterijume za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge;
 2. izdaje i oduzima posebne licence i licence za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga;
 3. vodi registar poštanskih operatora (u daljem tekstu: registar);
 4. sarađuje sa organima i tijelima Svjetskog poštanskog saveza i Evropske Unije i vrši razmjenu podataka i redovno obavještavanje tih organa u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim obavezama;
 5. učestvuje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih evropskih i međunarodnih organizacija i institucija napodručju poštanskih usluga;
 6. verifikuje obračun neto troškova univerzalne poštanske usluge;
 7. prati primjenu cijena poštanskih usluga;
 8. daje saglasnosti na opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga poštanskih operatora;
 9. daje saglasnosti na uslove i cijene pristupa mreži univerzalnog poštanskog operatora;
 10. rješava sporove između operatora u vezi sa pristupom mreži univerzalnog poštanskog operatora;
 11. odlučuje po prigovorima korisnika poštanskih usluga;
 12. vrši stručni nadzor nad radom poštanskih operatora;
 13. prati stanje i razvoj tržišta poštanskih usluga i preduzima mjera za obezbjeđivanje konkurentnosti na tržištu poštanskih usluga;
 14. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

Regulatorne i druge poslove iz stava 1 i 2 ovog člana Agencija obavlja kao javna ovlašćenja.


III OBAVLJANJE DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA

JAVNI INTERES

Član 10

Djelatnost elektronskih komunikacija i upravljanje i korišćenje ograničenih resursa su djelatnosti od javnog interesa. Univerzalna poštanska usluga je usluga od javnog interesa.

Načela od kojih polazi Agencija u vršenju javnih ovlašćenja

Član 11

U cilju ostvarivanja javnog interesa, Agencija prilikom ostvarivanja javnih ovlašćenja polazi od slijedećih principa utvrđenih zakonom:

 1. objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti;
 2. obezbjeđivanju uslova za ravnomjeran razvoj tržišta elektronskih komunikacija na teritoriji Crne Gore;
 3. obezbjeđivanju predvidivosti poslovnog ambijenta i ravnopravnih uslova za poslovanje operatora;
 4. usklađivanju obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija sa crnogorskim i međunarodnim standardima;
 5. obezbjeđivanju dostupnosti usluga univerzalnog servisa svim građanima na teritoriji Crne Gore, uz zadovoljenje potreba posebnih društvenih grupa, uključujući lica smanjene pokretljivosti, lica sa invaliditetom, starije i socijalno ugrožene korisnike;
 6. obezbjeđivanju interkonekcije elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pod ravnopravnim i uzajamno prihvatljivim uslovima;
 7. zaštite i podsticanja konkurentnosti na tržištu elektronskih komunikacija, radi ostvarivanja pogodnosti za korisnike;
 8. podsticanju efikasnog upravljanja i korišćenja ograničenih resursa;
 9. obezbjeđivanju pogodnosti za korisnike, uključujući lica smanjene pokretljivosti, lica sa invaliditetom, starije i socijalno ugrožene korisnike, u pogledu izbora, cijene, uslova pristupa i korišćenja, kao i kvaliteta elektronskih komunikacionih usluga;
 10. obezbjeđivanju zaštite korisnika u odnosima sa operatorima, omogućavanjem jednostavnog i efikasnog postupka u rješavanju sporova;
 11. podsticanju investicija i inovacija i razvoja nove i unaprijeđene infrastukture;
 12. kontinuiranom obezbjeđivanju unaprjeđenja kvaliteta usluga u oblasti elektronskih komunikacija;
 13. obezbjeđivanju zaštite ličnih podataka i privatnosti;
 14. obezbjeđivanju mogućnosti krajnjim korisnicima da prilikom korišćenja javnih komunikacionih mreža i usluga slobodno pristupaju i distribuiraju informacije ili koriste aplikacije i usluge po svom izboru;
 15. obezbjeđivanju integriteta i sigurnosti javnih elektronskih komunikacionih mreža;
 16. obezbjeđivanju sistema nedvosmislenog i pouzdanog obavještavanja korisnika o cijenama i uslovima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga;
 17. zaštite interesa korisnika;
 18. obezbijeđivanja univerzalne poštanske usluge propisanog kvaliteta i standarda, koja se obavlja u kontinuitetu, bez diskriminacije, pod jednakim uslovima i po pristupačnoj cijeni za sve korisnike u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Mjere koje preduzima Agencija u vanrednim situacijama u elektronskim komunikacijama u cilju ostvarenja javnog interesa

Član 12

Radi ostvarivanja javnog interesa u poslovanju operatora elektronskih komunikacija,u vanrednim situacijama, Agencija, naročito provjerava:

 • da li je operator utvrdio plan mjera kojim se obezbjeđuje integritet javne elektronske komunikacione mreže i korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u slučajevima većeg ispada mreže, ratnog i vanrednog stanja, elementarnih nepogoda, kao i drugih vanrednih situacija;
 • da li je na zahtjev nadležnog organa, prilagodio korišćenje svojih elektronskih i komunikacionih mreža i opreme nastaloj situaciji ili ih stavio na raspolaganje ili upotrebu nadležnim organima;
 • da li je obezbijedio neprekidan pristup brojevima hitnih službi;
 • da li je svoju mrežu prilagodio korišćenju prava prvenstva komunikacija iz određenih terminalnih tačaka mreže u vanrednim situacijama u skladu sa odlukom Vlade;
 • da li je u skladu sa odlukama Vlade, obezbijedio privremeni prekid djelovanja drugih telefonskih priključaka u vanrednoj situaciji.

Mjere koje preduzima Agencija u vanrednim situacijama kod univerzalnog poštanskog operatora u cilju ostvarenja javnog interesa

Član 13

Radi ostvarivanja javnog interesa u poslovanju poštanskih operatora, u vanrednim situacijama, Agencija, naročito provjerava da li je univerzalni poštanski operator obezbijedio propisanu gustinu poslovnih jedinica za pružanje usluga i drugih pristupnih tačaka poštanske mreže koje odgovaraju potrebama korisnika u slučaju vanrednih okolnosti i da li je donio plan rada u vanrednim okolnostima kojim se određuju poslovne jedinice i pristupne tačke koje rade u vanrednim okolnostima.

Mjere za ostvarivanje javnog interesa u slučaju štrajka kod operatora elektronskih komunikacija i univerzalnog poštanskog operatora.

Član 14

U cilju ostvarivanja javnog interesa u poslovanju operatora, Agencija provjerava naročito:

 • da li je operator donio akt kojim je utvrdio minimum procesa rada, koji obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa u slučaju štrajka;
 • da li je u slučaju štrajka iz alineje 1 ovog člana ostvaren minimum procesa rada.

U cilju ostvarivanja javnog interesa, Agencija može tražiti i druge podatke, i u skladu sa zakonom, naložiti odgovarajuće mjere odlukama Savjeta i rješenjima nadzornika.

IV DJELOKRUG ORGANA AGENCIJE

Organi Agencije

Član 15

Organi Agencije su: Savjet Agencije i Izvršni direktor Agencije.

Savjet Agencije

Član 16

Savjet ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi Savjeta mogu svoju funkciju u Agenciji obavljati profesionalno ili honorarno. Predsjednik Savjeta saziva sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu zamjenjuje ga član Savjeta koga izabere Savjet.

Redovne sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a druge po potrebi. Za svoj rad Savjet odgovara Skupštini.

Saglasno članu 14 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama, Savjet Agencije donosi:

 1. planove raspodjele radio-frekvencija;
 2. plan adresiranja i plan numeracije;
 3. plan rada sa finansijskim planom;
 4. izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem;
 5. odluke o visini naknada koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno opšte i druge akte, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređena oblast poštanskih usluga.

Savjet dostavlja Skupštini izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, kao i plan rada sa finansijskim planom Agencije.

Savjet imenuje i razrješava izvršnog direktora.

Savjet imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Savjet Agencije pored poslova iz stava 3 ovog člana:

 1. donosi Poslovnik o radu Savjeta;
 2. daje saglasnost na godišnji operativni plan Agencije;
 3. donosi odluke u upravljanju prihodima i rashodima u skladu sa Finansijskim planom i Programom rada Agencije;
 4. daje saglasnost Izvršnom direktoru za raspolaganje finansijskim sredstvima Agencije, čija vrijednost prelazi 5.000 eura;
 5. donosi stručne osnove za izradu propisa koje donose Vlada i ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
 6. donosi druge opšte akte Agencije;
 7. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i ovim statutom.+

Godišnjim operativnim planom iz stava 7 tačka 2 ovog člana bliže se razrađuju obaveze utvrđene Programom rada Agencije, na način što se preciziraju izvršioci pojedinih zadataka iz Programa rada, preciziraju rokovi i utvrđuje da li je po pojedinim pitanjima potrebno voditi procedure javnih konsultacija.

Savjet vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i statutom Agencije.

Sazivanje sjednice

Član 17

Predsjednik Savjeta saziva sjednice Savjeta po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev člana Savjeta ili Izvršnog direktora Agencije.

Prisutna većina

Član 18

Savjet Agencije punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova.

Način donošenja odluka

Član 19

U postupku pred Agencijom, Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika Savjeta Agencije.

Na postupak pred Agencijom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

O pravima i zaštiti interesa korisnika Savjet odlučuje u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju potrebe sprovođenja ispitnog postupka, kada je Savjet dužan da odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

O pravima i obavezama operatora Savjet odlučuje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja postupka.

Odluke Agencije su konačne.

Posredovanje u sporovima

Član 20

Agencija može, na zahtjev operatora, posredovati u rješavanju spora između operatora.

Postupak posredovanja iz stava 1 ovog člana Agencija je dužna da okonča u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za posredovanje.

Prisustvo Izvršnog direktora i obrađivača materijala sjednicama Savjeta

Član 21

Sjednicama Savjeta prisustvuju Izvršni direktor i zaposleni u Agenciji koji su obrađivači materijala koji se razmatra na sjednici Savjeta, bez prava odlučivanja.

Dužnosti Predsjednika Savjeta

Član 22

Predsjednik Savjeta Agencije naročito obavlja slijedeće poslove:

 1. predsjedava sjednicama Savjeta Agencije;
 2. potpisuje odluke i druge akte Savjeta Agencije;
 3. predlaže mjere za poboljšanje rada Savjeta Agencije;
 4. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Statutom Agencije.

Dužnosti izvršnog direktora Agencije

Član 23

Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u Agenciji profesionalno.

Izvršni direktor:

 1. zastupa i predstavlja Agenciju;
 2. odgovara za zakonitost rada Agencije i organizuje rad stručnih službi Agencije;
 3. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji;
 4. podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom;
 5. predlaže plan rada sa finasijskim planom, izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i druge opšte i pojedinačne akte i izvršava odluke Savjeta;
 6. stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Agencije;
 7. podnosi Savjetu na saglasnost godišnji Operativni plan;
 8. predlaže Savjetu godišnji izvještaj o radu Agencije sa finansijskim izvještajem;
 9. predlaže Savjetu opšte i pojedinačne akte Agencije;
 10. predlaže Savjetu stručne osnove za propise koje donosi Vlada i Ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti;
 11. predlaže Savjetu Plan raspodjele radio-frekvencijskog spektra;
 12. predlaže Savjetu Plan adresiranja;
 13. predlaže Savjetu Plan numeracije;
 14. zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima;
 15. u skladu sa finansijskim planom Agencije i planom rada, a na osnovu odluka Savjeta, zaključuje Ugovore koji se odnose na investicije, prati njihovu realizaciju i raspolaže finansijskim sredstvima Agencije, osim finansijskih sredstava koja se odnose na tekuće-redovne aktivnosti Agencije;
 16. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Agencije i odlukama Savjeta.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara Savjetu.

Imenovanje izvršnog direktora

Član 24

Izvršnog direktora imenuje Savjet, na period od četiri godine, na osnovu javnog konkursa.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava propisane uslove iz člana 16 i 17 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Savjet je dužan da raspiše javni konkurs najmanje 90 dana prije isteka mandata izvršnog direktora, odnosno neposredno po razrješenju.

Izvršni direktor ne može biti imenovan više od dva puta uzastopno.

Odluka o imenovanju izvršnog direktora objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Za svoj rad Izvršni direktor odgovara Savjetu Agencije.

Konkursna komisija

Član 25

Postupak javnog konkursa za izbor Izvršnog direktora sprovodi Komisija koju imenuje Predsjednik Savjeta Agencije.

Prestanak mandata i razrješenje izvršnog direktora

Član 26

Izvršnom direktoru mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan ili razrješenjem.

Na razrješenje izvršnog direktora prije isteka mandata shodno se primjenjuje odredba člana 19 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama (‘’Razrješenje predsjednika ili člana Savjeta’’).

Razlozi za razrješenje izvršnog direktora posebno se obrazlažu.

Odluka o razrješenju izvršnog direktora objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Prava i obaveze iz radnog odnosa

Član 27

Predsjednik i članovi Savjeta, izvršni direktor i zaposleni u Agenciji prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa opštim propisima o radu, zakonom i opštim aktima Agencije.

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Organizacione cjeline

Član 28

Agencija se organizuje tako da obezbijedi rješavanje pravnih, ekonomskih, tehnički-tehnoloških i administrativnih pitanja za oblast elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.

Agencija se organizuje kroz rad sektora, odjeljenja i odsjeka.

U Agenciji postoje pet sektora kao samostalne organizacione jedinice i to:

 • Sektor za pravne poslove,
 • Sektor za ekonomske poslove,
 • Sektor za elektronske mreže i servise,
 • Sektor za radiokomunikacije i
 • Sektor za poštansku djelatnost.

U Agenciji se kao samostalne organizacione jedinice organizuju i:

 • Odjeljenje za opšte poslove i
 • Odsjek za nadzor.

U okviru sektora i odjeljenja organizuju se unutrašnje organizacione jedinice – odsjeci.

VI FINANSIRANJE AGENCIJE, FINANSIJSKI PLAN I PLAN RADA, RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM

Finansiranje Agencije

Član 29

Sredstva za rad Agencije za oblast elektronskih komunikacija, obezbjeđuju se iz prihoda od:

 • naknada koje Agenciji plaćaju operatori na tržištu elektronskih komunikacija, a koje se koriste za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta
 • naknada koje se Agenciji plaćaju za korišćenje radio-frekvencija, brojeva i adresa;
 • ostalih naknada i drugih izvora, u skladu sa zakonom. 

Sredstva za rad Agencije za oblast poštanske djelatnosti, obezbjeđuju se iz prihoda od:

 • jednokratnih naknada za izdavanje posebnih licenci, licenci i podnošenja prijava za upis u registar u skladu sa ovim zakonom;
 • godišnjih naknada za obavljanje poštanskih usluga;
 • drugih izvora u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Statutom Agencije.

Sredstva od naknada poštanskih operatora, iz stava 2 ovog člana, prihod su Agencije i uplaćuju se na poseban račun (kompenzacioni fond), a koriste se za:

 • finansiranje obavljanja poslova Agencije, kao regulatornog organa za poštansku djelatnost;
 • pokriće eventualnih gubitaka obavljanja univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora.

Sredstva od naknada iz stava 2 ovog člana uplaćuju se na poseban račun Agencije (kompenzacioni fond).Pomenuta sredstva se koriste za finansiranje Agencije kao regulatornog organa za poštansku djelatnost i pokriće eventualnih gubitaka obavljanja univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora.

Troškove rada Agencije kao regulatornog organa za poštansku djelatnost predstavljaju troškovi rada zaposlenih na poslovima poštanske djelatnosti, utvrđeni na osnovu računovodstvene evidencije i pripadajući proporcionalni dio troškova rada zajedničkih službi i drugih troškova. Proporcionalni dio troškova rada zajedničkih službi i drugih troškova određuje se kao odnos zaposlenih na poslovima poštanske djelatnosti i zaposlenih na poslovima elektronskih komunikacija.

Troškovi rada Agencije kao regulatornog organa za poštansku djelatnost nadoknađuju se iz sredstava kompenzacionog fonda i iznos za ove namjene ne može biti veći od 70% od ukupno ostvarenih prihoda Agencije po osnovu regulacije poštanske djelatnosti.

Preostali iznos se koristi za pokriće eventualnog gubitka obavljanja univerzalne poštanske usluge univerzalnog poštanskog operatora.

Plan rada i finansijski plan Agencije

Član 30

Planom rada se projektuju tekuće i normativne aktivnosti Agencije u narednoj godini.

U postupku izrade plana rada Agencija je dužna da obavi konsultacije sa operatorima i drugim zainteresovanim subjektima na tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

Finansijskim planom projektuju se ukupni prihodi i rashodi neophodni za realizaciju plana rada, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, razdvojeni po oblastima: regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, regulacije i nadzora tržišta poštanskih usluga, kao i upravljanja i nadzora korišćenja ograničenih resursa, u skladu sa aktivnostima predviđenim planom rada.

Plan rada sa finansijskim planom Agencije za narednu godinu usvaja Skupština.

Ako Skupština ne usvoji finansijski plan iz stava 4 ovog člana, prije početka godine za koju se donosi, rashodi Agencije za svaki naredni kvartal do usvajanja finansijskog plana ne smiju biti veći od jedne četvrtine iznosa sredstava iz finansijskog plana za prethodnu godinu.

Računovodstvo Agencije

Član 31

Agencija vodi odvojeno računovodstvo za sredstva koja se koriste za obavljanje poslova u oblasti elektronskih komunikacija i prihode ostvarene po tim osnovama, a posebno u odnosu na sredstva u oblasti poštanske djelatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poštanska djelatnost.

Račun Agencije

Član 32

Novčana sredstva Agencije vode se na račun Agencije, u skladu sa propisima o platnom prometu.

Imovina Agencije

Član 33

Imovinu Agencije čini: pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima,novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Agencija odgovara za obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom.

Vođenje poslovnih knjiga

Član 34

Agencija vodi poslovne knjige u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i podnosi finansijski izvještaj u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama.

Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem

Član 35

U izvještaju o radu Agencije navode se podaci o:

 1. razvoju sektora elektronskih komunikacija;
 2. uvedenim regulatornim mjerama;
 3. ostvarivanju i kvalitetu Univerzalnog servisa u sektoru elektronskih komunikacija
 4. dodijeljenim ograničenim resursima;
 5. razvoju tržišta poštanske djelatnosti;
 6. ostvarivanju i kvalitetu univerzalne poštanske usluge;
 7. ostvarivanju prava i zaštiti interesa korisnika elektronskih komunikacionih i poštanskih usluga;
 8. izvršenim zadacima Agencije utvrđenim planom rada.

Finansijski izvještaj sadrži finansijske pokazatelje poslovanja Agencije.

Finansijski izvještaj Agencije podliježe godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora. Troškove revizije plaća Agencija.

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem razmatra i usvaja Skupština.

Izvještaj o radu Agencije, Finansijski izvještaj i izvještaj revizora objavljuje se na veb - sajtu Agencije.

VII JAVNOST RADA AGENCIJE

Objavljivanje propisa, akata i podataka

Član 36

Propise koje donosi Agencija, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, objavljuje u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Pored propisa iz stava 1 ovog člana Agencija na svojoj internet stranici objavljuje:

 1. odluke Savjeta;
 2. izvode iz registara i baza podataka koje vodi u skladu sa ovim zakonom;
 3. uporedne preglede kvaliteta i cijena usluga i druge podatke od interesa za zaštitu korisnika;
 4. statističke podatke i druge pokazatelje razvoja tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga;
 5. plan rada sa finansijskim planom;
 6. izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora;
 7. druge podatke i informacije u vezi sa radom Agencije, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje poštanska djelatnost i zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama. 

Podaci koji se, u smislu Zakona o elektronskim komunikacijama, Zakona o poštanskim uslugama, zakona kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka, smatraju povjerljivim ne objavljuju se.

Davanje službenih izjava i obavještenja

Član 37

Službene izjave i obavještenja o radu Agencije daju Savjet Agencije, odnosno u njegovo ime predsjednik Savjeta, izvršni direktor ili druga lica koja Savjet za to ovlasti.

VIII SARADNJA SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, INOSTRANIM REGULATORNIM ORGANIMA I MEDIJIMA

Saradnja sa drugim nadležnim organima

Član 38

Agencija, u oblasti elektronskih komunikacija, naročito sarađuje sa:

 1. Ministarstvom, u sprovođenju ovog zakona;
 2. organom nadležnim za zaštitu konkurencije,podnošenjem zahtjeva za davanje mišljenja i predlaganjem i pokretanjem postupka pred tim organom u slučajevima sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije na tržištu, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita konkurencije na tržištu;
 3. organom državne uprave nadležnim za zaštitu potrošača, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača;
 4. organom državne uprave nadležnim za zaštitu životne sredine, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine;
 5. regulatornim organom nadležnim za oblast audio vizuelnih medijskih usluga, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju elektronski mediji;
 6. organom nadležnim za zaštitu ličnih podataka, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka;
 7. organima državne uprave nadležnim za prevenciju, odnosno zaštitu od ugrožavanja bezbjednosti informacionih sistema, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost i zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama.
 8. državnim organima i institucijama nadležnim za bezbjednost civilnog vazdušnog, odnosno pomorskog saobraćaja, u vezi planova raspodjele na radiofrekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni vazduhoplovnoj, odnosno pomorskoj službi, a koji se koriste za potrebe bezbjednosti civilnog vazdušnog, odnosno pomorskog saobraćaja;
 9. državnim organima nadležnim za unutrašnje poslove, nacionalnu bezbjednost i odbranu, u vezi planova raspodjele koji se odnose na radiofrekvencijske opsege koji su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni i za civilnu i za vojnu upotrebu.

Saradnja sa inostranim regulatornim organima

Član 39

Agencija sarađuje i razmjenjuje podatke sa inostranim regulatornim organima u cilju ostvarivanja efikasnije regulatorne funkcije i podsticanja usaglašenosti razvoja elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, u skladu sa zaključenim sporazumima.

Sporazumima iz stava 1 ovog člana, bliže se definiše cilj i način ostvarene saradnje, kao i način i obim razmjene informacija.

Saradnja sa medijima

Član 40

Javnost rada Agencije obezbjeđuje se i saradnjom Agencije sa medijima i izvještavanjem drugih organa i institucija o radu i poslovanju Agencije.

IX JAVNE KONSULTACIJE

Javne konsultacije

Član 41

U pripremi akata koji mogu imati značajan uticaj na tržište elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, Agencija sprovodi javne konsultacije.

Javne konsultacije za akte kojima se vrši određivanje opštih uslova za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija, određivanje i analiza tržišta koja mogu biti

predmet prethodne regulacije, određivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom i utvrđivanje njihovih obaveza, kao i uređuju odnosi u vezi sa zajedničkim korišćenjem elektronske komunikacione infrastrukture, pristupom i interkonekcijom, u skladu sa ovim zakonom, traju najmanje 30 dana.

Javne konsultacije u pripremi drugih akata traju najmanje 15 dana.

Način vođenja javnih konsultacija uređuje se propisom Agencije.

Pisani izvještaj o sprovođenju javnih konsultacija dostavlja se učesnicima javnih konsultacija i obavezno sadrži obrazloženje stavova Agencije u odnosu na predloge koji su dostavljeni u procesu javnih konsultacija.