21/11/2022 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvoreni konsultativni proces u vezi Nacrta Odluke o pokretanju ponovnog postupka provjere ispunjenosti uslova Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost pokreće ponovni postupak provjere ispunjenosti uslova Testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima za koja su, saglasno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet ispunjenosti Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije ("Sl. list CG", br. 31/2019), sprovedeni testovi tri kriterijuma i analize okončane sredinom 2020. godine, a imajući u vidu član 64 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama koji propisuje obavezu da Agencija sprovodi postupak analiza relevantnih tržišta najmanje jednom u tri godine. Agencija će tokom 2023. godine sprovesti postupke ponovne provjere ispunjenosti uslova Testa tri kriterijuma na sljedećim relevantnim tržištima usluga: 1. Maloprodajno tržište pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji, za fizička i pravna lica, 2. Maloprodajno tržište javno dostupne usluge lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica, koja se pruža na fiksnoj lokaciji, 3. Maloprodajno tržište javno dostupne usluge međunarodnih poziva za pravna i fizička lica, koja se pruža na fiksnoj lokaciji, 4. Veleprodajno tržište poziva koji potiču (originiraju) iz javne fiksne telefonske mreže, 5. Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža. Agencija će na navedenim relevantnim tržištima primijeniti Test tri kumulativna kriterijuma, koji se odnosi na utvrđivanje da: - Postoje snažne i trajne barijere za ulazak na tržište, strukturne, pravne i regulatorne prirode; - Struktura tržišta ne pokazuje tendencije razvoja efikasne konkurencije u odgovarajućem vremenskom periodu, ne dužem od tri godine; - Primjena propisa kojima se uređuje zaštita konkurencije ne obezbjeđuje efikasno otklanjanje nedostataka na tržištu. Savjet Agencije je na sjednici održanoj 17.11.2022. godine usvojio Nacrt Odluke o pokretanju ponovnog postupka provjere ispunjenosti uslova Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije. Savjet Agencije je na sjednici održanoj 22.12.2022. godine, nakon javnom konsultativnog procesa koji je trajao od 18.11.2022. godine do 16.12.2022. godine, usvojio Odluku o pokretanju ponovnog postupka provjere ispunjenosti uslova Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije.