23/07/2021 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje RF za realizaciju javnih mobilnih EK mreža

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) je na sjednici održanoj 22.07.2021. godine usvojio nacrt Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Agencija je, shodno nadležnostima utvrđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), odlučila da sprovede postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Imajući u vidu činjenicu da Agencija ima zakonsku obavezu da najkasnije šest mjeseci prije isteka perioda važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju javnih elektronskih komunikacionih mreža, po službenoj dužnosti, pokrene postupak javnog nadmetanja za ponovnu dodjelu tih radio-frekvencija, Agencija se opredijelila da sprovede ponovnu dodjelu radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz i 2 GHz, za koje odobrenja ističu u aprilu 2022. godine, zajedno sa slobodnim radio-frekvencijama iz opsega 2 GHz i 2,6 GHz, u jednom postupku javnog nadmetanja. Nastojeći da postupak dodjele radio-frekvencija za mobilne mreže sprovede na objektivan, transparentan, nediskriminatoran i proporcionalan način, uzimajući u obzir principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanja kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika, Agencija se opredijelila da javno nadmetanje sprovede metodom aukcije spektra. Svoja opredjeljenja u pogledu predmeta dodjele, strategije dodjele, uslova dodjele i korišćenja radio-frekvencija, te formata i procedure javnog nadmetanja, Agencija je, saglasno članu 108 Zakona o elektronskim komunikacijama, definisala Dokumentacijom za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, čiji nacrt je predmet javnih konsultacija.