Univerzalna poštanska usluga je usluga od opšteg interesa, koja se obavlja na teritoriji Crne Gore u kontinuitetu, svakim radnim danom, najmanje pet dana sedmično. Univerzalna poštanska usluga je usluga propisanog kvaliteta i standarda, koja se obavlja po pristupačnim cijenama i pod jednakim uslovima, bez diskriminacije, za sve korisnike, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Univerzalnu poštansku uslugu na cijeloj teritoriji Crne Gore pruža pravno lice, registrovano u CRPS-u za obavljanje poštanskih usluga, na osnovu posebne licence koju izdaje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija), nakon sprovedenog postupka javnog poziva.

Pojedine poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge na cijeloj teritoriji Crne Gore, univerzalnu poštansku uslugu na određenom dijelu teritorije Crne Gore, kao i pojedine poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge na određenom dijelu teritorije Crne Gore, mogu obavljati poštanski operatori na osnovu licence izdate od strane Agencije.