Poštanska mreža

Poštanska mreža je skup pristupnih tačaka koje su međusobno povezane u jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu, radi pružanja univerzalne poštanske usluge na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Pristupne tačke poštanske mreže su jedinice poštanske mreže (pošte), Centar za preradu, samouslužne jedinice, poštanski sandučići, zbirni poštanski sandučići i drugi uredjaji i oprema namijenjeni prijemu poštanskih pošiljaka.

Univerzalni poštanski operator, Pošta Crne Gore, je dužna da omogući pristup poštanskoj mreži drugim korisnicima pristupa, koji obavljaju univerzalnu poštansku uslugu, kao i drugim poštanskim operatorima, koji su u postupku izdavanja licence za obavljanje univerzalne poštanske usluge u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.

Pod pristupom poštanskoj mreži podrazumijeva se omogućavanje drugim poštanskim operatorima iz oblasti univerzalne poštanske usluge da pošiljke koje su primljene u njihovoj poštanskoj mreži distribuiraju i uručuju putem poštanske mreže Pošte Crne Gore.

Način, uslovi i cijene pristupa poštanskoj mreži univerzalnog poštanskog operatora, utvrđeni su Pravilnikom o načinu, uslovima i cijeni pristupa poštanskoj mreži Pošte Crne Gore drugih poštanskih operatora ( „Sl.list CG“, 40/18), koji je donijela Pošta Crne Gore uz prethodnu saglasnost Agencije.

Agencija je nadležna za rješavanje sporova između opertaora, u vezi sa pristupom poštanskoj mreži univerzalnog poštanskog operatora.