Nadzor

Stručni nadzor

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavlja stručni nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskim komunikacijama, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona preko nadzornika za elektronske komunikacije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom.

U postupku stručnog nadzora, nadzornik:

  1. kontroliše obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;
  2. kontroliše ispunjenost uslova za korišćenje radio-frekvencija, brojeva i adresa na osnovu izdatih odobrenja;
  3. kontroliše usklađenost radnih parametara elemenata elektronske komunikacione mreže sa propisanim normama i standardima;
  4. utvrđuje ispunjenost propisanih normi kvaliteta usluga pri pružanju Univerzalnog servisa, kao i deklarisanih parametara kvaliteta kod drugih vrsta usluga;
  5. utvrđuje sigurnost mreža i usluga elektronskih komunikacija, kao i poštovanje odredbi zakona koje se tiču povjerljivosti komunikacija;
  6. kontroliše pravilnost primjene odobrenih, odnosno javno objavljenih cijena elektronskih komunikacionih usluga;
  7. kontroliše primijenjene mjere zaštite elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme;
  8. kontroliše da li se radovi na izgradnji elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, izvode u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;
  9. kontroliše tehničku i drugu dokumentaciju (evidencije o stanju sistema, dozvole, odobrenja, ateste i sl.).

Postupak stručnog nadzora kod operatora može biti pokrenut na zahtjev, odnosno žalbu korisnika, na osnovu pritužbe drugih operatora, na osnovu uočenih nepravilnosti u radu operatora od strane Agencije, usled nepopštovanja propisanih parametara kvaliteta prilikom pružanja usluga i dr.