Zаkonom o elektronskim komunikаcijаmа propisano je da Agencija može, bez prethodno sprovedenog postupka analize tržišta, operatoru javnih elektronskih komunikacionih usluga odrediti maksimalne cijene usluga rominga, u skladu sa sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama, koji Crna Gora zaključi sa drugim državama.

Na osnovu navedenog člana Zakona o elektronskim komunikacijama i Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, zaključenog 04.04.2019. godine između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Kosova stekli su se uslovi za donošenjem odluka o maksimalnim cijenama usluga rominga.

Deklaracija o romingu EU/WB (Evropska unija/Zapadni Balkan) predstavlja još jedan uspješan primjer regionalne saradnje. Deklaracija o romingu EU/WB je potpisana na Samitu EU/Zapadni Balkan, koji je održan u Tirani 6. decembra 2022. godine, od strane telekomunikacionih operatora iz regiona Zapadnog Balkana i EU.