Savjet Agencije

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština Crne Gore, na osnovu javnog konkursa, shodno odredbi člana 15 Zakona o elektronskim komunikacijama.Milan Radulović - predsjednik Savjeta

.

Jelena Savić - članica Savjeta

.

Nikola Labović - član Savjeta

мр. Никола Лабовић, рођен 22.09.1983. године у Београду.

Основну и средњу школу завршио у Беранама (дипломе Луче). Дипломирао 2007. год., магистрирао 2010. год. на Електротехничком факултету у Подгорици, као студент са највећом просјечном оцјеном.

Преко 17. година искуства у телекомуникацијама и ICT-у , у области развоја софтвера и сервиса, мобилне , кабловске мреже и OTT сервиса. Учесник у великом броју развоја и имплементације софтверских решења - платформи у телекомуникационим мрежама, у држави и окружењу. Добитник више свјетских награда на пољу развоја софтвера.

Члан Одбора директора Радио дифузног центра до 2024. године.

Ожењен, отац троје дјеце.

Dejan Jovanović - član Savjeta

Mr Dejan Jovanović , dipl.ing.el

U Titogradu je završio gimnaziju (kao djak generacije 1978 god ), i smjer elektronike na elektrotehnučkom fakultetu (1983 god). Uz mnogobrojne stručne obuke, usavršavao se na postdiplomskim studijama ETFa u Beogradu (na smjeru Digitalne telekomunikacije) i postdiplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Podgorici ( na smjeru Ekonomija javne uprave).

Od 1983. do 2002. god zaokružuje svoja inženjerska znanja u oblasti komutacionih i prenosnih sistema fiksnih mreža, radeći u operativnim službama Telekoma i Elektroprenosa.

2002. god prelazi u novoosnovanu Agenciju za telekomunikacije na mjesto Glavnog inžinjera za mreže i servise i svoju dalju karijeru posvećuje regulativi.

2004.god je sporazumom sa Agencije preuzet je od strane Vlade Crne Gore, za poslove Pomoćnika ministra za telekomunikacije i poštu. Učestvuje u pregovorima o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj Uniji i ostvaruje ključnu ulogu u kreiranja proisteklog zakonskog okvira za liberalizaciju tržišta pošte i telekomunikacija (donošenje kvalitativno nove Strategije sektora elektronskih komunikacija , Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama). Nakon osamostaljenja Crne Gore, igra ključnu ulogu u učlanjenju Crne Gore u medjunarodne organizacije ( ITU, UPU i CEPT), a posebno u obezbjedjivanju nacionalnih telekomunikacionih resursa i internet domena. Učestvuje u privatizaciji državnog monopoliste Telekoma i praćenju proistekle tržišne situacije kojoj se očekivala ključna uloga Agencije. Ukazuje na štetu za potrošače i razvoj konkurencije koji je uzrokovalo kašnjenje legitimnih regulatornih mjera.

 Učestvuje u medjunarodnim projektima koji se bave politikom sektora elektronskih komunikacija. Regulaciju sagledava u širem smislu, pa učestvuje i u izradi mnogih zakona koji indirektno utiču na stanje u sektorima telekomunikacija i pošte. Primjere dobrih regulatornih praksi traži kroz studijske posjete uzornim sistemima javnih uprava u mikrodržava, nalazeći rješenja za specifičnosti regulacije monopola na mikrotržištima kao i za izazove oskudnih administrativnih resursa javne uprave.

Karijeru nastavlja 2007. godine u novoosnovanom MTEL-u gdje uspostavlja sve regulatorne poslove i uspješno se suočava sa kašnjenjem regulatornih mjera koje su bile potrebne za uspješan ulazak novog mobilnog operatora . Radi na izgradnji korektnih relacija izmedju operatora i artikulaciji njihovih legitimnih zajedničkih regulatornih interesa, inicirajući osnivanje Medjuoperatorske regulatorne grupe. Nakon uspostravljanja stabilnog regulatornog ambijenta, angažovan je u službi za planiranje i razvoj mobilnih mreža.

Uporedo učestvuje u formiranju i radu Arbitražnog odbora za zaštitu potrošača pri PKCG, kao njegov prvi Predsjednik.

Objavljuje stručne radove u oblasti regulative (u zbornicima PosTel I CIGRE ). Inicira metodološko uporedjivanja efikasnosti regulacije u Crnoj Gori sa onom u državama EU ( u saradnji sa ECTA - European Competitive Telecommunications Association) što koristi kao osnovu za magistarski rad “Efikasnost regulacije elektronskih komunikacija u Crnoj Gori” 2013. god. Preporuke koje daje ovaj Rad za unapredjenje regulacije u Crnoj Gori u širem smislu, a posebno za unapredjenje efikasnosti Agencije, uglavnom su i danas aktuelne.

Od 2008 je učestvovao na svim konkursima za organe uprave Agencije. Za člana Savjeta Agencije je izabran 18.04.2024.godine, čime će zaokružiti svoju plodnu regulatornu karijeru.

Amer Nokić - član Savjeta

.

Predsjednik Savjeta, organizuje sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu mijenja ga član Savjeta koga izabere Savjet na prvoj sjednici. Redovne sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a ostale po potrebi. Za svoj rad Savjet odgovara Skupštini Crne Gore.

U članu 14 Zakona o elektronskim komunikacijama, propisane su nadležnosti Savjeta. Savjet Agencije donosi: statut Agencije; planove raspodjele radio-frekvencija; plan adresiranja i plan numeracije; plan rada sa finansijskim planom; izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i odluke o visini naknada koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno opšte i druge akte, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređena oblast poštanskih usluga. 

Savjet dostavlja Skupštini izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, kao i plan rada sa finansijskim planom Agencije. Savjet imenuje i razrješava izvršnog direktora.Savjet imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Savjet vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije. 

Predsjednik Savjeta i članovi Savjeta imenuju se na period od pet godina i ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

Program rada Savjeta je dostupan ovdje