Savjet Agencije

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština Crne Gore, na osnovu javnog konkursa, shodno odredbi člana 15 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Savjet Agencije je u sljedećem sastavu: 


Branko Kovijanić, predsjednik Savjeta

E-mail: branko.kovijanic@ekip.me

Završio Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu u Podgorici, odsjek elektronika 

Prije imenovanja za člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavljao sljedeće poslove:

u periodu od 2007 – 2008. godine - rukovodilac službe planiranja, izgradnje, razvoja i optimizacije mreže u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o. 

u periodu od 1996 – 2007. godine - rukovodilac sektora za planiranje prenosnih sistema u okviru službe za planiranje i perfomanse mreže u kompaniji „Promonte GSM“ d.o.o.

u periodu od 1991 – 1996. godine – inženjer za prenosne i RR sisteme u Magistralnom TK centru u Telekomu Crne Gore a.d.

Najznačajniji profesionalni uspjesi su vezani za:

planiranje i izgradnja SDH RR backbone mreže u kompaniji Promonte 

planiranje i izgradnja SDH RR backbone mreže, MPLS mreže, WiMax mreže u kompaniji MTEL

učešće i izradi glavnog projekta SDH RR sistema prenosa Radio Difuznog Centra Crne Gore.

Oženjen. Otac troje djece.

Vladan Đukanović, član

dr Šaleta Đurović, član

E-mail: saleta.djurovic@ekip.me

Osnovnu, srednju školu (gimnaziju) i fakultet (Pravni) završio u Podgorici. Postdiplomske studije završio u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao (iz oblasti stranih ulaganja - Joint Venture). 

Govori engleski jezik, a služi se ruskim, njemačkim i italijanskim. 

Prije imenovanja za predsjednika Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavljao poslove i zadatke u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Crne Gore (načelnik Generalnog sekretarijata - rukovodilac Odjeljenja za pripremu i praćenje sjednica Vlade, viši savjetnik sa posebnim statusom, savjetnik u kabinetu potpredsjednika Vlade - sekretar radnog tijela Vlade i dr.) i Agenciji Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja (zamjenik direktora, pomoćnik direktora i menadžer). 

Bio član i predsjednik više radnih tijela Vlade, međuresornih komisija, ekspertskih radnih grupa, savjeta i dr. 

Bio predsjednik i/ili član organa upravljanja u 15 kompanija iz Crne Gore (u 5 skupština i 10 upravnih odbora-borda direktora), u sportskom društvu BK ˝Budućnost˝ i strukovnom udruženju - Udruženje pravnika Crne Gore. 

Učestvovao u dvadesetak projekata u Crnoj Gori (kao predsjednik ili član radnih grupa ili recezent), a autor je šezdesetak naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u zemlji i inostranstvu. 

Završio kurseve raznih međunarodnih organizacija (OECD-a, UNCTAD-a, WAIP-e, CEI-a i dr.) i bio član vladinih delegacija na mnogim međunarodnim skupovima, seminarima, radnim stolovima i dr. 

Član raznih međunarodnih asocijacija i organizacionih odbora. 

Po nacionalnosti Crnogorac. Oženjen, supruga Gordana, sinovi Đorđije i Vasilije.

Zoran Sekulić, član

E-mail: zoran.sekulic@ekip.me

Zoran Sekulić roden je 16.09.1954. godine u Sekulićima, Opština Danilovgrad. 

Po nacionalnosti je Crnogorac. Oženjen, supruga Olivera, sa kojom ima dva sina Nikolu i Milana.

Završio je Pravni fakultet u Podgorici 1977. godine. Pripravnički staž zasnovao je u Republičkom sekretarijatu za privredu 1979. godine. Posjeduje aktivno znanje ruskog jezika. 

Nalazio se na radnim mjestima stručnog saradnika za pravne poslove, savjetnika za pravne poslove, šefa Odsjeka za pravne poslove - samostalnog savjetnika i načelnika Odjeljenja pravnih i opštih poslova. 

Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 26.11.1992. godine, rješenjem broj 02-4262, imenovala je Zorana Sekulića za sekretara Ministarstva industrije, energetike, rudarstva i saobraćaja.

Na sjednici od 13.02.1997. godine, Vlada Republike Crne Gore rješenjem broj 02- 743/3, postavila je Zorana Sekulića za sekretara Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

Autor Zakona o rudarstvu, Zakona o morskom dobru, Zakona o geološkim istraživanjima i koautor Zakona o telekomunikacijama iz 2001. godine. Idejni tvorac i kreator regulatornog okvira za uvoz naftnih derivata za vrijeme ekonomske blokade. Autor je mnogih ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, čime je uspostavljen režim adekvatne valorizacije mineralnih sirovina u Crnoj Gori.

U periodu od 1998.-2000. godine bio član Upravnog odbora Moneta, sadašnjeg Crnogorskog Telekoma, a 1998.godine bio predsjednik Komisije za implementaciju Ugovora o učešću Telekoma Crne Gore u finansiranju Pošte Crne Gore i izgradnji objekata Pošte Crne Gore.

Odlukom o osnivanju Agencije za telekomunikacije, koju je Vlada Republike Crne Gore donijela na sjednici od 8.02.2001. godine, imenovan je za V.D. direktora Agencije za telekomunikacije.

Na mjesto direktora Agencije za telekomunikacije izabran je 4. maja 2001. godine.

U organizaciji Američkog Ministarstva za trgovinu, a u okviru programa razvoja trgovačkog prava (CLDP), dodijeljena mu je Diploma za liberalizaciju telekomunikacija u regionu Jugoistočne Evrope, na Seminaru za najeminentnije poslenike iz oblasti telekomunikacija iz Jugoistočne Evrope, koji je održan u Vašingtonu D.C. u decembru 2002.godine.

U organizaciji Američkog Ministarstva za trgovinu, a u okviru Programa razvoja trgovačkog prava (CLDP), dodijeljena mu je Diploma o sudskim sporovima po pitanjima iz oblasti telekomunikacija, na Seminaru koji je održan u Vašingtonu D.C. u decembru 2003.godine.

Izabran je za sudiju Suda časti Privredne komore Crne Gore u decembru mjesecu 2004.godine i ponovo 2009. godine.

Član je Organizacije WHO’s WHO Historical Society (Istorijsko društvo- Međunarodni KO je KO) za 2006, 2007 i 2008.godinu, čiji članovi mogu biti samo oni profesionalci koji su u okviru djelatnosti kojom se bave izuzetno uspješni i svojim radom dali veliki doprinos i ostvarili značajna dostignuća u poslovnom svijetu.

Na sjednici Vlade Republike Crne Gore održanoj 19. maja 2005. godine ponovo je izabran za direktora Agencije na period od 4 godine. 

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu sprovednog javnog konkursa za izbor Izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj dana 21.01.2009.godine, donio je Odluku broj 01-129/1 kojom se Zoran Sekulić imenuje za Izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na period od četiri godine. 

Odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. 

Tokom njegovog mandata, direktora Agencije, izdate su mnoge licence i odobrenja telekomunikacionim operatorima, riješeni svi sporovi izmedu operatora i svi zahtjevi za zaštitu interesa korisnika.

U toku mandata, u svojstvu Izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, izvršeno je usklađivanje izdatih licenci sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, izdavana rješenja o korišćenju radio-frekvencijskih opsega, rješenja o registraciji, a implementirane su odredbe Zakona koje se odnose na univerzalni servis, prenosivost brojeva, analizu tržišta, troškovnog i odvojenog računovodstva i dr.

Organizovao je 14 međunarodnih konferencija na teme iz oblasti regulatorne djelatnosti u sektoru telekomunikacija i za tu aktivnost Agenciji su dodijeljene slijedeće nagrade:

Specijalno priznanje za edukativni doprinos 14. Festivalu informatičkih dostignuća INFOFEST 2004, i izvedbu seminara »Regulatorna djelatnost u tarifiranju telekomunikacionih usluga

Specijalno priznanje DISKOBOLOS 2004., dobijeno od strane Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije i Crne Gore za izvanrednu organizaciju stručno edukativnih međunarodnih skupova tokom 2004. godine

Nagrada INFOFEST 2005 za „izuzetan doprinos programskom kvalitetu Festivala informatičkih dostignuća

Posebno priznanje Diskobolos 2005 u kategoriji ICT Stručni skupovi za organizaciju Međunarodne konferencije „Elementi liberalizacije telekomunikacionog tržišta";

Stručni odbor Infofesta dodjeljuje 2006.godine, posebno priznanje Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore za organizaciju Četvrte međunarodne konferencije "Ključni regulatorni izazovi za liberalizaciju tržišta telekomunikacija u Jugoistočnoj Evropi”;

2007 - Za izuzetan doprinos međunarodnoj afirmaciji Festivala informatičkog dostignuća i visok stručno strateški domet Pete međunarodne konferencije telekomunikacionih regulatornih tijela, Upravni odbor INFOFEST-a dodjeljuje zahvalnicu Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore;

2008 - U kontekstu kontinuiteta saradnje, a polazeći od izuzetne uloge u progresu regulatorne djelatnosti u oblasti telekomunikacija, Upravni odbor INFOFEST-a dodjeljuje specijalnu zahvalnicu Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore za uspješno organizovanu međunarodnu konferenciju ’’Regulacija i liberalizovano tržište”;

2009 - Upravni odbor INFOFEST-a dodjeljuje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore dvije nagrade i to za organizaciju i programski kvalitet VII međunarodne konferencije regulatornih tijela u oblasti elektronskih komunikacija, pod nazivom „Dostignuti stepen regulacije i analize tržišta elektronskih komunikacija" - Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore; i Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, dodjeljuje se specijalno priznanje za izuzetan doprinos unapređenju regulatorne djelatnosti posebno u vezi koordinacije napora zemalja regiona u regulaciji elektronskih komunikacija;

2010 - Upravni odbor INFOFEST-a za kontinuitet doprinosa regionalnom povezivanju subjekata nadležnih za regulatornu delatnost u oblasti elektronskih komunikacija, dodeljuje posebno priznanje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore

2011 - Imajući u vidu višegodišnji doprinos međunarodnom renomeu Festivala informatičkih dostignuća, a povodom desetogodišnjice rada, organizator dodjeljuje veliko priznanje INFOFEST-a Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore;

2012 - Dodjeljuje se specijalno priznanje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Cme Gore za izuzetan programski kvalitet Desete međunarodne konferencije regulatomih tijela u sektoru elektronskih komunikacija, pod nazivom “Implementacija regulatornog okvira Evropske unije iz 2009. godine u nacionalnom zakonodavstvu”;

Međunarodna konferencija je 2013. godine održana pod nazivom "Zaštita interesa korisnika usluga elektronskih komunikacija". Te godine su organizatori Infofesta Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dodijelili posebno priznanje za izuzetan doprinos afirmaciji Festivala informatičkih dostignuca kroz organizaciju XI Međunarodne konferencije regulatornih tijela u sektoru elekronskih komunikacija;

Međunarodna Konferencija regulatornih agencija nadležnih za regulaciju sektora elektronskih komunikacija organizovana je 2014. godine pod nazivom "U susret sveprisutnom mobilnom širokopojasnom pristupu u Evropi". Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dodijeljeno je specijalno priznanje;

Konferencija organizovana pod radnim nazivom "Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i njegovo usvajanje" je održana u okviru Festivala ICT dostignuća - Infofest 2015. Organizatori Infofesta su dodijelili specijalno priznanje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodnoj uniji za telekomunikacije za izuzetan doprinos referentnosti Infofesta kroz organizaciju Međunarodne konferencije;

U okviru Infofesta odrzanog 2016. godine, Agencija je u saradnji sa ITU-om organizovala međunarodnu konferenciju pod nazivom "Regulacija tržišta elektronskih komunikacija" i "Regionalni razvojni forum za Evropu". Za izuzetan doprinos renomeu INFOFEST-a realizacijom ovih skupova, dodijeljeno je Specijalno priznanje Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodnoj telekomunikacionoj uniji (ITU).

U Budžet Republike prenijeto u stvarima i novcu preko 130 miliona eura.

Značajno je istaći da je Crna Gora u toku njegovih mandata na mjestu direktora Agencije prvi put u svojoj istoriji ostvarila suverenitet u oblasti radio-frekvencija, da su implementirani instituti prenosivosti brojeva, da je realizovana georeferencirana baza podataka telekomunikacione infrastrukture, da su izvršene analize 12 tržišta elektronskih komunikacija, čime je stvorena mogućnost za nametanje regulatornih mjera operatorima sa značajnom tržišnom pozicijom. 

Šefkija Murić, član

E-mail: sefkija.muric@ekip.me

Rođen 08.02.1967. godine u Baću. Osnovnu školu završio u Baću, a srednju u Rožajama, smjer Pomoćni istraživač u fizici. Dobitnik je diplome ,,Luča". Elektrotehnički fakultet, smjer elektronika i telekomunikacije, završio je u Prištini. 

Radio je u Crnogorskom Telekomu na radnim mjestima sistem inženjer za AXE-10 i rukovodilac za pristupne telekomunikacione mreže. Rukovodio je brojnim projektima izgradnje telekomunikacionih mreža i RSS-ova u opštini Rožaje, kao i lokalnih i međunarodnih optičkih spojnih puteva. 

U periodu od 2009-2016. godine dva puta biran kao poslanik u Skupštini Crne Gore: 24 Saziv 2009.g.-2012.g. i 25 Saziv 2012.g.-2016.g. U pomenutom periodu bio član: Odbora za politički sistem pravosuđe i državnu upravu, Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za evropske integracije. 

Funkciju člana savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavlja od 07.06.2017. godine. 

Oženjen i ima troje djece.

Predsjednik Savjeta, organizuje sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu mijenja ga član Savjeta koga izabere Savjet na prvoj sjednici. Redovne sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a ostale po potrebi. Za svoj rad Savjet odgovara Skupštini Crne Gore.

U članu 14 Zakona o elektronskim komunikacijama, propisane su nadležnosti Savjeta. Savjet Agencije donosi: statut Agencije; planove raspodjele radio-frekvencija; plan adresiranja i plan numeracije; plan rada sa finansijskim planom; izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i odluke o visini naknada koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno opšte i druge akte, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređena oblast poštanskih usluga. 

Savjet dostavlja Skupštini izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, kao i plan rada sa finansijskim planom Agencije. Savjet imenuje i razrješava izvršnog direktora.Savjet imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Savjet vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije. 

Predsjednik Savjeta i članovi Savjeta imenuju se na period od pet godina i ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.