Savjet Agencije

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština Crne Gore, na osnovu javnog konkursa, shodno odredbi člana 15 Zakona o elektronskim komunikacijama.Predsjednik Savjeta, organizuje sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu mijenja ga član Savjeta koga izabere Savjet na prvoj sjednici. Redovne sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a ostale po potrebi. Za svoj rad Savjet odgovara Skupštini Crne Gore.

U članu 14 Zakona o elektronskim komunikacijama, propisane su nadležnosti Savjeta. Savjet Agencije donosi: statut Agencije; planove raspodjele radio-frekvencija; plan adresiranja i plan numeracije; plan rada sa finansijskim planom; izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i odluke o visini naknada koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno opšte i druge akte, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređena oblast poštanskih usluga. 

Savjet dostavlja Skupštini izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, kao i plan rada sa finansijskim planom Agencije. Savjet imenuje i razrješava izvršnog direktora.Savjet imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Savjet vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije. 

Predsjednik Savjeta i članovi Savjeta imenuju se na period od pet godina i ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

Program rada Savjeta je dostupan ovdje