Savjet Agencije

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština Crne Gore, na osnovu javnog konkursa, shodno odredbi člana 15 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Savjet Agencije je u sljedećem sastavu: 


Branko Kovijanić, predsjednik Savjeta

E-mail: branko.kovijanic@ekip.me

Završio Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu u Podgorici, odsjek elektronika 

Prije imenovanja za člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavljao sljedeće poslove:

u periodu od 2007 – 2008. godine - rukovodilac službe planiranja, izgradnje, razvoja i optimizacije mreže u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o. 

u periodu od 1996 – 2007. godine - rukovodilac sektora za planiranje prenosnih sistema u okviru službe za planiranje i perfomanse mreže u kompaniji „Promonte GSM“ d.o.o.

u periodu od 1991 – 1996. godine – inženjer za prenosne i RR sisteme u Magistralnom TK centru u Telekomu Crne Gore a.d.

Najznačajniji profesionalni uspjesi su vezani za:

planiranje i izgradnja SDH RR backbone mreže u kompaniji Promonte 

planiranje i izgradnja SDH RR backbone mreže, MPLS mreže, WiMax mreže u kompaniji MTEL

učešće i izradi glavnog projekta SDH RR sistema prenosa Radio Difuznog Centra Crne Gore.

Oženjen. Otac troje djece.

Vladan Đukanović, član

dr Šaleta Đurović, član

E-mail: saleta.djurovic@ekip.me

Osnovnu, srednju školu (gimnaziju) i fakultet (Pravni) završio u Podgorici. Postdiplomske studije završio u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao (iz oblasti stranih ulaganja - Joint Venture). 

Govori engleski jezik, a služi se ruskim, njemačkim i italijanskim. 

Prije imenovanja za predsjednika Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavljao poslove i zadatke u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Crne Gore (načelnik Generalnog sekretarijata - rukovodilac Odjeljenja za pripremu i praćenje sjednica Vlade, viši savjetnik sa posebnim statusom, savjetnik u kabinetu potpredsjednika Vlade - sekretar radnog tijela Vlade i dr.) i Agenciji Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja (zamjenik direktora, pomoćnik direktora i menadžer). 

Bio član i predsjednik više radnih tijela Vlade, međuresornih komisija, ekspertskih radnih grupa, savjeta i dr. 

Bio predsjednik i/ili član organa upravljanja u 15 kompanija iz Crne Gore (u 5 skupština i 10 upravnih odbora-borda direktora), u sportskom društvu BK ˝Budućnost˝ i strukovnom udruženju - Udruženje pravnika Crne Gore. 

Učestvovao u dvadesetak projekata u Crnoj Gori (kao predsjednik ili član radnih grupa ili recezent), a autor je šezdesetak naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u zemlji i inostranstvu. 

Završio kurseve raznih međunarodnih organizacija (OECD-a, UNCTAD-a, WAIP-e, CEI-a i dr.) i bio član vladinih delegacija na mnogim međunarodnim skupovima, seminarima, radnim stolovima i dr. 

Član raznih međunarodnih asocijacija i organizacionih odbora. 

Po nacionalnosti Crnogorac. Oženjen, supruga Gordana, sinovi Đorđije i Vasilije.

Predsjednik Savjeta, organizuje sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu mijenja ga član Savjeta koga izabere Savjet na prvoj sjednici. Redovne sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno, a ostale po potrebi. Za svoj rad Savjet odgovara Skupštini Crne Gore.

U članu 14 Zakona o elektronskim komunikacijama, propisane su nadležnosti Savjeta. Savjet Agencije donosi: statut Agencije; planove raspodjele radio-frekvencija; plan adresiranja i plan numeracije; plan rada sa finansijskim planom; izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i odluke o visini naknada koje plaćaju fizička i pravna lica, odnosno opšte i druge akte, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređena oblast poštanskih usluga. 

Savjet dostavlja Skupštini izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, kao i plan rada sa finansijskim planom Agencije. Savjet imenuje i razrješava izvršnog direktora.Savjet imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Savjet vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije. 

Predsjednik Savjeta i članovi Savjeta imenuju se na period od pet godina i ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

Program rada Savjeta je dostupan ovdje