23/10/2023 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvoreni konsultativni proces u vezi Nacrta Testova tri kriterijuma na pet relevantnih trzista

Agencija je sprovela Test tri kriterijuma na relevantnim tržištima određenim Odlukom o pokretanju ponovnog postupka provjere ispunjenosti uslova Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije broj: 0306-7570/1 od 22.12.2022. godine. U pitanju su slijedeća relevantna tržišta usluga: 1) Maloprodajno tržište pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji, za fizička i pravna lica; 2) Maloprodajno tržište javno dostupne usluge lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica, koja se pruža na fiksnoj lokaciji; 3) Maloprodajno tržište javno dostupne usluge međunarodnih poziva za pravna i fizička lica, koja se pruža na fiksnoj lokaciji; 4) Veleprodajno tržište poziva koji potiču (originiraju) iz javne fiksne telefonske mreže i 5) Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža. S obzirom da gore navedena relevantna tržišta nijesu sastavni dio Preporuke Evropske komisije o relevantnim tržištima usluga(2014/710/EU), Agencija je na istima sprovela provjeru ispunjenosti uslova iz Testa tri kriterijuma, kao preduslova za primjenu ex-ante regulacije. Savjet Agencije je na sjednici održanoj 19.10.2023. godine usvojio nacrte Testova tri kriterijuma na navedenim relevantnim tržištima i u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija sprovodi postupak javnih konsultacija.