20/11/2017 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Nacrtu Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

20.11.2017.godine Planom rada Agencije za 2017. godinu su predviđene izmjene i dopune Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i donošenje Pravilnika o graničnim vrijednostima parametara za DVB-T2. Imajući u vidu prethodno navedeno, Agencija je pripremila Nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga kojim će se u odnosu na predmetni pravilnik donijet 2014. godine implementirati potrebne izmjene i dopune vezano za kvalitet javnih elektronskih komunikacionih usluga, a uzimajući u obzir implementaciju digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema u Crnoj Gori za emitovanje televizijskih signala druge generacije (DVB-T2) takođe i odredbe vezane za regulaciju mjerenja graničnih vrijednosti DVB-T2 signala. Komentari, mišljenja i sugestije, povodom objavljenog konsultativnog dokumenta dostavljaju se elektronski putem e-mail-a ekip@ekip.me, i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica, sa naznakom "Za javne konsultacije: Nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga" sa rokovima kako stoji u dokumentu broj 0901-8423/2 od 20. 11. 2017. godine