23/09/2019 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija na Nacrte testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima

23.09.2019.godine Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 19.09.2019.godine usvojio Nacrte Testa tri kriterijuma na pet relevantnih tržišta, sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije. S tim u vezi, a u skladu sa članom 33. stav 4 ZEK-a (Sl.List Crne Gore broj: 40/13) i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija (broj 0901-4834/1 od 03.10.2013.godine), Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrte Testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 21.10.2019.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ekip@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me