03/07/2020 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa u vezi Predloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

03.07.2020. godine Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila predlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa, na osnovu nadležnosti Agencije definisanih članom 11, stav 1 tačke 1 i 16, članom 14 stav 1 tačka 6, a u skladu sa odredbama članova 92, 94 i 95 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17). Donošenje ovog Pravilnika je predviđeno Operativnim planom realizacije Plana rada Agencije za 2020. godinu poglavlje II-1. Normativni dio oblast A. Propisi i akta koje donosi Agencija pod tačkom 14 (Izmjene i dopune po potrebi).