12/06/2020 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu

12.06.2020. godine Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list CG", br. 46/19 i 73/19) uređen je postupak fiskalizacije u prometu proizvoda i usluga u Crnoj Gori. Članom 3 tog zakona propisana je obaveza obveznika fiskalizacije da nadležnoj upravi dostavlja podatke o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa. Za ove potrebe poreski obveznik je obavezan da obezbijedi odgovarajuću internet konekciju. U članu 19 istog zakona je propisano da je poreski obveznik, ako obavlja djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka sa nadležnom upravom, dužan da koristi fiskalni servis u off-line modu bez podatka o jedinstvenom identifikacionom kodu računa, te da je dužan da nadležnoj upravi, prije korišćenja fiskalnog servisa u off-line modu, dostavi potvrdu o nemogućnosti uspostavljanja internet veze, izdatu od regulatornog organa nadležnog za elektronske komunikacije (Agencija). Shodno članu 20 stav 8 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, bliži postupak izdavanja potvrde i način sprovođenja provjere dostupnosti internet usluge propisuje Agencija. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 11. 06. 2020. godine usvojio Nacrt pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost, koji je pripremljen u saradnji sa Ministarstvom finansija. Takođe, imajući u vidu da se predmetnim pravilnikom uređuju, između ostalog i, procedure postupanja operatora elektronskih komunikacija, saglasno članu 33 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), Savjet Agencije je donio odluku o pokretanju javnih konsultacija u vezi sa tim dokumentom. Ovom prilikom Agencija poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 25. 06. 2020. godine, u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: ekip@ekip.me ili elvis.babacic@ekip.me, ili putem pošte na adresu Bul. Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica sa naznakom “Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost “.