08/05/2020 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje

08.05.2020. godine U skladu sa članom 99 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 40/13, 56/13, 2/17, 49/19) (u daljem tekstu: Zakon) Agencija je donijela Pravilnik o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje („Službeni list Crne Gore“, br. 06/15). Imajući u vidu da je Ministarstvo ekonomije u decembru 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja ("Službeni list Crne Gore" broj 66/19), predmetnim izmjenama ovog pravilnika prepoznati su dodatni radio-frekvencijski opsezi zajedno sa uslovima korišćenja koje je nephodno prijaviti ovoj Agenciji, zbog čega se ukazala potreba za izmjenom postojećeg Pravilnika o načinu prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje. Predloženim izmjenama se uvode nove kategorije uređaja/sistema koje je neophodno prijaviti ovoj Agenciji. Osim toga, glavne pristupne tačke za prenos podatka sa SRD uređaja, WIS sistemi, pomoćni slušni uređaji, HDFSS terminali i NGSO stanice mogu takođe uticati na povećanje kumulativne izračene energije u nekoj oblasti, pa samim tim i do povećanog uticaja elektormagnetskog zračenja na zdravlje ljudi. Uvođenjem obaveze prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja i za ove uređaje/sisteme i to prije puštanja u rad, ostavlja mogućnost praćenja nivoa EM zračenja u dijelu nadležnosti Agencije po ovom pitanju. Savjet Agencije je na sjednici od 07. 05. 2020. godine usvojio Nacrt Pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje. S tim u vezi, a u skladu sa članom 33 stav 4 Zakona i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, usvojenim od strane Savjeta Agencije, broj 0901-4451/1 od 19. 05. 2017. godine, Agencija otvara proces javnih konsultacija i poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 29. 05. 2020. godine, u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: ekip@ekip.me ili drazen.mugosa@ekip.me, ili putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica sa naznakom “Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje“.