15/05/2020 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra

15.05.2020. godine Planom rada Agencije za 2020. godinu (II-1.1. Normativni dio – elektronske komunikacije, C. Stručne osnove za zradu propisa i akata koje treba da donese Vlada Crne Gore, Tačka 2.) predviđena je priprema Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra u cilju implementacije odluka donešenih od strane Svjetske konferencije o radiokomunikacijama (WRC-19). Shodno članu 11 tačka 3 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG“, br. 40/13, 56/13, 02/17, 49/19), Agencija priprema predlog, a shodno članu 5 i članu 97 stav 4 tog zakona Plan namjene donosi Vlada Crne Gore. Nacrt plana namjene radio-frekvencijskog spektra je urađen prema sljedećoj metodologiji: -Implementacija Evropske zajedničke namjene (ECA) prema Evropskoj tabeli namjene i korišćenja frekvencija za frekvencijski opseg od 8,3 kHz do 3000 GHz (ECA Tabela) utvrđenoj u najnovijoj verziji CEPT ERC Izvještaja 25 (odobrenoj u martu 2019. godine); -Implementacija relevantnih CEPT ECC/ERC odluka i preporuka donešenih u periodu od usvajanja posljednje verzije CEPT ERC Izvještaja 25; -Implementacija odluka konferencije WRC-19 prema Finalnim dokumentima konferencije WRC-19 u dijelu namjene i korišćenja frekvencijskih opsega u Regionu 1. Primjenom navedene metodologije pripremljena je Tabela namjene radio-frekvencijskih opsega u Crnoj Gori (8,3 kHz do 3000 GHz), sa odgovarajućim prilozima, u koju su implementirane sve odluke konferencije WRC-19 koje se tiču namjene i korišćenja radio-frekvencijskih opsega u Regionu 1, koja je u potpunosti usaglašena sa ECA Tabelom i u koju su implementirane najnovije verzije svih relevantnih CEPT ECC/ERC odluka i preporuka. Zbog obimnosti izmjena i strukture samog dokumenta, Agencija se opredijelila za pripremu novog Plana namjene radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori, što je bio slučaj i nakon prethodno završenih svjetskih konferencija o radiokomunikacijama (WRC-07, WRC-12, WRC-15). Slijedeći praksu koju je Agencija primijenila prilikom pripreme predloga postojećeg Plana namjene radio-frekvencijskog spektra 2016. godine, Agencija će i ovoga puta sprovesti javni konsultativni proces, sa ciljem da se kroz javne konsultacije dođe do dokumenta koji je u najvećoj mogućoj mjeri usaglašen sa relevantnim subjektima kojih se namjena i korišćenje RF spektra može ticati, i da se kao takav uputi resornom ministarstvu na dalje postupanje, odnosno Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje. Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 14. 05. 2020. godine usvojio Nacrt Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. S tim u vezi, a u skladu sa članom 33 stav 4 Zakona i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, usvojenim od strane Savjeta Agencije, broj 0901-4451/1 od 19. 05. 2017. godine, Agencija otvara proces javnih konsultacija i poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 05. 06. 2020. godine, u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: ekip@ekip.me ili elvis.babacic@ekip.me, ili putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica sa naznakom “Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra“.