21/12/2020 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom nacrta Analize potrebe uvođenja numeričkih opsega za usluge komunikacije između mašina – M2M

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj dana 17. 12. 2020. go dine usvojio Nacrt Analize potrebe uvođenja numeričkih opsega za usluge komunikacije između mašina – M2M i istovremeno donio odluku o pokretanju postupka javnih konsultacija sa zainteresovanim subjektima. Na osnovu člana 11 stav 1 tačka 2 i člana 129 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG, br.40/13) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donosi plan numeracije i kontroliše njegovu primjenu. Analiza potrebe uvođenja numeričkih opsega za usluge komunikacije između mašina – M2M daje osvrt na osnovanost primjene M2M komunikacija u savremenom društvu, i daje pregled opredijeljenih numeracija za potrebe M2M komunikacija. Takođe, analiza daje i predlog opsega numeracije za M2M u Crnoj Gori, kao i rokove implementacije. Od učesnika u javnim konsultacijama osim komentara i sugestija na Nacrt Analize, očekujemo da se izjasne i o slijedećem: • Dužini nacionalnog broja za M2M • Roku za implementaciju novog opsega brojeva za M2M • Roku zamjene postojećih brojeva koji se koriste za M2M sa novim opsegom brojeva za M2M. Komentari, mišljenja i sugestije, povodom objavljenog konsultativnog dokumenta dostavljaju se: - Putem e-mail-a: ekip@ekip.me; - Putem fax-a broj: 020 406 702; - Putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56 81000 Podgorica sa naznakom: Za javni konsultativni proces Izmjena i dopuna Plana numeracije.