29/10/2021 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta analiza 5 relevantnih tržišta u skladu sa Odlukom o pokretanju ponovnog postupka analize relevantnih tržišta („Sl. list Crne Gore“, broj 32/21)

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2021. godine usvojio Odluku o pokretanju ponovnog postupka analize relevantnih tržišta („Sl. list Crne Gore“, broj 32/21), a na osnovu Preporuke Evropske komsije 2014/710/EU za sljedeća relevantna tržišta: 1. Veleprodajno tržište završavanja (terminacije) poziva u sopstvenoj telefonskoj mreži koji se pružaju na fiksnoj lokaciji 2. Veleprodajno tržište završavanja (terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži; 3. a) Veleprodajni lokalni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji; b) Veleprodajni centralni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište; 4. Veleprodajni visokokvalitetni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji. Agencija je tokom 2017. godine sprovela postupak analiza relevantnih tržišta određenih Odlukom o relevantnim tržištima ( “Sl.list Crne Gore“, broj: 02/17), donijetom u skladu sa Preporukom Evropske komisije 2014/710/EU od 9.12.2014.godine, na kojima je utvrdila odsustvo efikasne konkurencije i propisala regulatorne obaveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom. Agencija sprovodi ponovni postupak analize gore navedenih relevantnih tržišta u 2021. godini, shodno članu 64 stav 4 ZEK-a kojim se propisuje obaveza Agencije da sprovodi postupak analiza relevantnih tržišta najmanje jednom u tri godine, a saglasno Odluci o relevantnim tržištima (“Sl.list Crne Gore“, broj: 02/17) iz 2017. godine. Savjet Agencije je na sjednici održanoj 28.10.2021. godine usvojio tekstove Nacrta analiza gore navedenih relevantnih tržišta i u skladu sa članom 65 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list Crne Gore”, broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) Agencija sprovodi postupak javnih konsultacija.