Zaštita korisnika poštanskih usluga i rješavanje sporova regulisana je Zakonom o poštanskim uslugama (“Službeni list Crne Gore”, broj 57/11, 55/16 i 55/18).

Agencija pruža neophodne informacije i savjete korisnicima poštanskih usluga, te im pomaže u razumijevanju uslova i načina obavljanja poštanskih usluga sa naglaskom na zaštiti njihovih prava.

Agencija je takođe nadležna za rješavanje sporova između korisnika poštanskih usluga i davaoca poštanskih usluga.

Odluka Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost da rad sa strankama počinje u 09:00 časova,a završava se u 13:00 časova.

Ova Odluka će se primjenjivati od 01.06.2022. godine