AUKCIJA SPEKTRA 2022. GODINE - u toku

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE OD 21. 11. 2022. GODINE

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE OD 15. 11. 2022. GODINE

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE OD 11. 11. 2022. GODINE

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE OD 08. 11. 2022. GODINE


Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26. oktobra 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usvojio Dokumentaciju za javno nadmetanje, čime je zvanično započet postupak dodjele radio-frekvencija iz navedenih opsega.

Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja možete preuzeti OVDJE.

Zainteresovani subjekti, nakon što uplate naknadu za otkup, mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u sjedištu Agencije svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova, počevši od 27. oktobra 2022. godine.

Agencija namjerava da postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, kao drugu fazu dodjele raspoloživih radio-frekvencija za javne mobilne elektronske komunikacione mreže, sprovede uvažavajući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, uzimajući u obzir i principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima.

Strategija dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže je dizajnirana na način koji omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga;
 • omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore;
 • kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa;
 • omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore;
 • obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore;
 • ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra pri datim uslovima dodjele.

Agencija je proces dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za javne mobilne elektronske komunikacione mreže oblikovala saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje stanja na nacionalnom tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi. Uzimajući u obzir postavljene ciljeve, te karakteristike i situaciju na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, Agencija se opredijelila da predmetni postupak dodjele radio-frekvencija sprovede metodom multiband aukcije spektra. Radio-frekvencijski resursi koji su predmet dodjele će biti dostupni za implementaciju MFCN sistema uz potpunu primjenu principa tehnološke neutralnosti, što treba da dovede do njihove maksimalne valorizacije.


Nacrt liste ruralnih oblasti za pokrivanje signalom mobilne mreže

Završene javne konsultacije povodom pripreme Dokumentacije za javno nadmetanje

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) je, na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), a saglasno Dokumentu o vođenju konsultativnog procesa povodom pripreme Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža (akt broj 0504-3497/1 od 26. 05. 2022. godine), dana 26. 05. 2022. godine otvorila konsultativni proces povodom pripreme Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Javni poziv za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija objavljen je na web sajtu Agencije na adresi www.ekip.me.

Po javnom pozivu za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija u vezi sa Nacrtom dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža svoje komentare, mišljenja i sugestije su dostavili sljedeći subjekti:

 • mobilni operator "Crnogorski Telekom" A.D. Podgorica;
 • mobilni operator "One Crna Gora" D.O.O. Podgorica;
 • mobilni operator "MTEL" D.O.O. Podgorica.

Pokrenute javne konsultacije povodom pripreme Dokumentacije za javno nadmetanje

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost namjerava da, shodno nadležnostima utvrđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama i obavezama definisanim Mapom puta za uvođenje 5G mobilnih komunikacionih mreža, koju je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 23. decembra 2021. godine, tokom 2022. godine sprovede postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Imajući u vidu činjenicu da navedeni opsezi omogućavaju implementaciju 5G mobilnih komunikacionih mreža u punom kapacitetu (pionirski 5G opsezi), Agencija se opredijelila da dodjelu radio-frekvencija iz sva tri opsega sprovede u jednom postupku javnog nadmetanja.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz Agencija namjerava da dizajnira na način koji omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga;
 • omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore;
 • kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa;
 • omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore;
 • obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore;
 • ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra pri datim uslovima dodjele.

Agencija će predmetni postupak dodjele radio-frekvencija oblikovati saglasno navedenim ciljevima, uvažavajući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, uzimajući u obzir principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra i uz potpuno uvažavanje stanja na nacionalnom tržištu. Nastojeći da obezbijedi efikasno i efektivno korišćenje predmetnih radio-frekvencija, Agencija se opredijelila da javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz sprovede metodom multiband aukcije spektra.

Predmet dodjele su bili jednični frekvencijski blokovi koje možete pogledati OVDJE.

Predmetne radio-frekvencije su predviđene za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore za realizaciju MFCN sistema na tehnološki neutralnoj osnovi u cilju pružanja javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga.

Svoja opredjeljenja u pogledu predmeta dodjele, procedure javnog nadmetanja, formata i pravila aukcije spektra, kriterijuma za izbor ponuđača sa načinom njihovog vrednovanja, te uslova dodjele i korišćenja radio-frekvencija Agencija je definisala u Nacrtu dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. U cilju obezbjeđivanja potpune transparentnosti u pripremi i sprovođenju postupka javnog nadmetanja Agencija je pokrenula proces javnih konsultacija o Nacrtu dokumentacije za javno nadmetanje i pozvala sve zainteresovane subjekte da iskažu svoje komentare, predloge i sugestije.