Univerzalni poštanski operator je davalac poštanskih usluga koji na cijeloj teritoriji Crne Gore ima pravo i obavezu pružanja univerzalne poštanske usluge, na osnovu posebne licence, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnika o poštanskim uslugama i akatima Svjetskog poštanskog saveza.

Univerzalna poštanska usluga je usluga od javnog interesa za Crnu Goru.

Univerzalni poštanski operator je jedini poštanski operator koji je ovlašćen da koristi naziv "Pošta".

Pošta Crne Gore A.D. Podgorica je univerzalni poštanski operator, koji na osnovu posebne licence broj 01-1 od 15.02.2007. godine ima pravo i obavezu da na cijeloj teritoriji Crne Gore obavlja univerzalnu poštansku uslugu.