Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatost (u daljem tekstu Agencija) sprovodi postupak izbora univerzalnog poštanskog operatora, na osnovu javnog poziva, sa ciljem da na objektivan, transparentan i nediskriminatoran način obezbijedi pružanje univerzalne poštanske usluge na period od deset godina, na cijeloj teritoriji Crne Gore, svim korisnicima poštanskih usluga svakim radnim danom, najmanje pet dana sedmično, uz minimalno jednu predaju poštanske pošiljke i jedno uručenje poštanske pošiljke.

Univerzalna poštanska usluga treba da bude ponuđena u identičnom obliku svim korisnicima, dostupna bez diskriminacije, stalna i unapređivana u skladu sa tehničkim, ekonomskim i socijalnim okruženjem i potrebama korisnika.

Odlukom o pokretanju postupka javnog poziva, Agencija definiše sve detalje relevantni za sprovođenje postupka javnog poziva. Odluka o pokretanju postupka javnog poziva se donosi najkasnije šest mjeseci prije isteka roka u kome je određen univerzalni poštanski operator.

Javni poziv za izbor univerzalnog poštanskog operatora objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Sva dokumentacija relevantna za javni poziv se objavljuje na internet stranici Agencije