Ako obavljanje univerzalne poštanske usluge stvara neto trošak univerzalnog poštanskog servisa, koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora, univerzalni poštanski operator ima pravo na naknadu priznatog obračuna neto troška za koji je utvrđeno da predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje.

Univerzalni poštanski operator je dužan da vodi odvojeno računovodstvo zasnovano na dosljednoj primjeni i objektivno utemeljenim načelima troškovnog računovodstva.

Univerzalni poštanski operator je, radi ostvarivanja prava na naknadu zbog neopravdanog finansijskog opterećenja, dužan da podnese zahtjev za verifikaciju obračuna neto troška Agenciji najkasnije do 30. juna tekuće, za prethodnu godinu.

Uz zahtjev za verifikaciju obračuna neto troška univerzalni poštanski operator mora dostaviti i obračun neto troška.

U postupku verifikacije obračuna neto troška, Agencija, nakon pregleda i provjere dokumentacije, regulatornih izvještaja i obrazaca za regulatorno izvještavanje, utvrđuje da li univerzalni poštanski operator vodi računovodstvo u skladu sa važećom regulativom, a ako je taj uslov ispunjen sprovodi postupak utvrđivanja iznosa neto troška koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za operatora.