Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 22.08.-26.08.2016. godine raditi na mondernizaciji mreže, odnosno na migraciju korisnika na novu ADSL opremu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Završen postupak aukcije spektra

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama na sjednici Savjeta od 05. 05. 2016. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za koriš ćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će u nekoliko narednih dana početi radovi na rekonstrukciji ulice Radoslava Burića- II faza. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o postupcima izrade Glavnih projekata koji su u toku. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Ispitivanje stepena zadovoljstva korisnika komercijalnih poštanskih usluga

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, a u cilju sagledavanja što potpunije slike tržišta komercijalnih poštanskih usluga i unaprijeđenja ovih usluga u narednom periodu, agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Ipsos Public Affairs” iz Podgorice je sprovela ispitivanje stepena zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori, za individualne korisnike i biznis sektor. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1005 ispitanika,za individualne korisnike i 313 preduzeća, u okviru biznis sektora.opširnije>>


 

1/311   >>  [ukupno rezultata: 1552]