Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije je na osnovu člana 11, tačka 18, člana 14,stav 1 tačka 6 i članova 64, stav 2, 65 stav 2 i 66, stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore??, broj 40/201 ,po pribavljenom mišljenju Uprave za zaštitu konkurencije broj 01-334/2-16 , na sjednici od 28.12.2016.godine, a nakon sprovedenog konsultativnog procesa donio Odluku o relevantnim tržištima usluga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Sniženje cijena telefonskih poziva i cijena širokopojasnog pristupa internetu putem ADSL-a u fiksnoj mreži Crnogorskog Telekom-a koje će se primjenjivati od 25.12 2016.godine.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnos je donijela Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekom-a u fiksnoj mreži, kojim je Crnogorskom Telekomu, kao operatoru sa zna čajnom snagom na tržištu, naložila da od 25. decembra 2016. godine snizi cijene telefonskih poziva u fiksnoj mreži i cijene usluga pristupa internetu putem ADSL-a.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija je, shodno Dokumentu o vođenju javnog konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra (akt broj 0505-6799/1 od 17. 11. 2016. godine), dana 17. 11. 2013. godine pokrenula javni konsultativni proces povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. Javni poziv za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija objavljen je na web sajtu Agencije.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnica radnog naziva Nova1, Krak 1-1, Nova 11 do Pr8 i Nova12 do Pr6 u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović".opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.opširnije>>


 

1/329   >>  [ukupno rezultata: 1644]

 

       Brojevi hitnih službi: